Kira Alacağının Ödenmemesi Sebebiyle Yapılan İlamsız İcra Takibinde İtirazın Kaldırılması ve Usulü Nasıldır?

Kira Alacağının Ödenmemesi Sebebiyle Yapılan İlamsız İcra Takibinde İtirazın Kaldırılması ve Usulü Nasıldır?

İtiraz ve kaldırılması usulü

Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa mukavelenamede kendisine izafe olunan imzayı reddettiği taktirde, alacaklı, noterlikçe resen tanzim veya imzası tasdik edilmiş bir mukavelenameye istinat ediyorsa, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını ve ihtar müddeti içinde paranın ödenmemesi sebebiyle kiralananın tahliyesini isteyebilir.

Borçlunun akde ve şartlarına dair mukabil iddia ve defi’lerini aynı kuvvet ve mahiyette belgelerle tevsik etmesi lazımdır.

Akdi reddeden borçlu, bu itiraz sebebi ile bağlıdır. İtirazın varit olmadığı tahakkuk ettikten sonra ödeme, takas veya sair bir defi de bulunamaz.

Takip yukarda yazılı belgelere istinat etmemesi sebebiyle, alacaklı umumi hükümler dairesinde dava açmaya mecbur kalırsa, ihtarlı ödeme emri, Borçlar kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı, ihtar  yerine geçer.

Kira sözleşmesindeki imzanın inkarından dolayı, alacaklı umumi mahkemede dava açmaya mecbur kalır ve lehine karar alırsa, borçlu ayrıca yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar para cezasına mahkum edilir.

Borçlu kiracının itirazı üzerine takip durur. Takibin devam etmesi ancak itirazın kaldırılmasının sağlanması ile mümkün olur.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat