Kira Alacağının Ödenmemesi Sebebiyle Yapılan İlamsız İcra Takibinde İtirazın Kaldırılması Davasında Yetkili İcra Mahkemesi

Kira Alacağının Ödenmemesi Sebebiyle Yapılan İlamsız İcra Takibinde İtirazın Kaldırılması Davasında Yetkili İcra Mahkemesi

İtirazın kaldırılması ve tahliye talebi konusunda, yetkili icra mah­kemesi, takip talebinin yapıldığı icra dairesinin bulunduğu yer icra mah­kemesidir. ÎÎK.4.maddesi hükmü uyarınca, buradaki yetki, kesin yetki­dir.

Taraflar, ileride ihtilaf vukuunda, icra mahkemesinde itirazın kaldı­rılması yoluna değil de, genel mahkemelerde açılacak olan itirazın iptali davası yoluna başvurabileceği şeklinde;hem görevli merciye ilişkin bir hususu, hem de kanunun tanıdığı seçimlik hakkı, bertaraf eder mahiyette bir icra sözleşmesi yapamazlar.

Bu sebeple, icra mahkemesi ilk önce yetkili olup olmadığını kendi­liğinden araştırmak zorundadır.Bu araştırma sonunda, icra mahkemesi kendisinin yetkisiz olduğu sonucuna varırsa, yetkisizlik kararı ile birlikte dosyanın talep halinde yetkili icra mahkemesine gönderilmesine şeklinde bir karar vermesi gerekir.

îcra mahkemesi, itirazın kaldırılması taleplerini ve kanunda kendi­sine verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş, özel bir yar­gı organıdır.

Ancak HUMK’nun 193.maddesini, kıyas yoluyla takip hukukunda da uygulayarak, alacaklının yetkisizlik kararına karşı, temyiz süresinin sona erdiği veya Yargıtay’ın onama kararının tebliğ edildiği tarihten baş­layarak, on gün içinde, yetkili icra mahkemesine başvurması gerekir Alacaklı bu süre içinde yetkili veya yetkisiz icra mahkemesine başvur­mazsa, itirazın kaldırılması talebinde bulunmamış sayılır.Ancak rı 67/4’deki 6 aylık süre içinde, yeniden başvurma harcı ödeyerek, yetkili icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını talep edebilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat