Kira Alacağının Ödenmemesi Sebebiyle Yapılan İlamsız İcra Takibinde İtirazın Kaldırılması Davasında Dava Süresi Taraf Teşkili ve Dava Harçları Dava Usulü

Kira Alacağının Ödenmemesi Sebebiyle Yapılan İlamsız İcra Takibinde İtirazın Kaldırılması Davasında Dava Süresi Taraf Teşkili ve Dava Harçları Dava Usulü

Alacaklı sadece itirazın kaldırılmasını talep etmiş ise, bunun iç bir başvuru süresi öngörülmemiştir.

Alacaklı itirazın kaldırılması istemiyle birlikte, tahliyede istemci ise, bu taktirde, adi kiralar için otuz gün, hasılat kirası için, altmış günün geçmiş olması gerekir. Aksi halde, borçlunun temerrüdünden söz edilemeyeceğinden tahliyeye karar verilemez.ve tahliye istemi incelenmeden reddedilmesi gerekir.

İtirazın kaldırılması davası devam etmekte iken, tahliye davası her zaman açılabilir.Şayet itirazın kaldırılması kararı kesinleşmiş ise, bu taktirde tahliye davası itirazın kaldırılması kararının kesinleşmesinden itibaren, İİK’nın 269/a uyarınca, altı ay içinde açılmalıdır.

îcra hakimince, dilekçenin havalesi üzerine, alacaklıdan başvur harcı alınır.ve harcın ödendiği tarihte icra mahkemesine başvurulmuş kabul edilir.

Ayrıca icra mahkemesi kararları, kural olarak maktu karar ve ilam harcına tabi oldukları için, karar harcıda maktu olarak alınması gerekir.

Mahkemece, davalıya yöntemine uygun olarak dava dilekçesi teb­liğ edilip, taraf teşkili sağlanması gereklidir.

Kira sözleşmesi ilişkisinde birden fazla kiralayan bulunması halin­de, tahliye istemine yönelik icra takibinin kiralayanların tümü tarafından başlatılması ve davanın da birlikte açılması zorunludur.

Tebligat Kanunu’nun 20-21 ve Tüzüğün 28.maddesi gereğince, muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan her biri, gösterilen adreste bulunmaz iseler, tebliğ memurunun adreste bulunma­ma sebebini bilmesini muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti, zabıta amir ve memurlarından tahkik ederek beyanlarım tebliğ tutanağına yazıp imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde de bu durumu yazıp imzalaması gerekir.

Kiracının iflas etmiş olması, İİK’nun 194.maddesi gereğince, hak­kında açılan tahliye davasının durdurulmasını gerektirmeyecektir.Hukuk davalarının tatilini düzenleyen ÎİK’nun 194. maddesi, (acele haller müs­tesna olmak üzere, müflisin davalı ve davacı olduğu hukuk davaları durur ve ancak alacaklıların ikinci toplantısından 10 gün sonra, devam olunabi­lir) hükmünü taşımaktadır. Madde hükmünden açıkça anlaşıldığı üzere, acele haller, ayrık tutulmuştur. Gerek uygulama, gerekse öğretide, tahliye davalarının acele davalardan olduğu tartışmasızdır. Ayrıca adli ara ver­meyi düzenleyen HUMK’nun 176.maddesinde, adli tatilde görülen dava­lar arasında, tahliye davaları sayılmıştır.Tahliye davaları, basit yargıla­maya tabi olup, yasa koyucu tarafından, bir an çözümü amaçlanan dava­lardandır. Öte yandan, adi kira sözleşmesinde, kiracının iflas halini dü­zenleyen BK’nun290.maddesi kiracının iflası halinde, kiralama iflasın açılmasıyla beraber nihayet bulur. Hükmünü içermektedir. Böylece hası­lat kirasında kiracının teminat gösterme şartı dahi aranmaksızın sözleş­menin son bulacağı öngörülmüştür. Kiracının iflasını düzenleyen, BK’nun 261 ve 290. maddelerinin 6570 sayılı yasanın 1.maddesi hükmü uyarınca, sözü edilen yasa hükmü kapsamında kalan yerler için de, uygu­lanması gerekir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat