Kıdem Tazminatı Taksitler Halinde Ödenebilir mi?

Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödenmesi

Oluşturduğu mali yük nedeniyle işverenlerin, getirdiği güvence ne­deniyle de çalışanların üzerinde durduğu kıdem tazminatı yüzünden oluşan ihtilaflar bugün de sık sık yargıya konu olmakta Yasa’nm belirt­mediği hususlara Yargıtay kararları ışık tutmaktadır.

Kıdem tazminatı bazı nedenlerden dolayı ödenmesi gereken zaman­da ödenmemekte veya ödenememektedir. Böyle durumlarda işverenler kıdem tazminatını taksitler halinde işçiye ödemek istemektedirler. Kıdem tazminatının işveren tarafından taksitler halinde ödenmesi ancak işçinin rızası olduğu takdirde gerçekleşebilir. O halde işveren, taksitler halinde ödeme konusunda işçiyi zorlayamaz. Yargıtay da kararlarında işçinin taksitli ödemeyi kabul etmiş olma şartını aradığını görmekteyiz. Yargıtay bir kararında; kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesini kabul eden işçi… demek suretiyle bu konudaki görüşünü ortaya koymuştur. Konuyla ilgili olarak İş Kanunu’nda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödenmesi Durumunda Uygulanacak Faiz

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi veya taksitle ödenmesi halinde işçi tarafından açılacak davanın sonucunda hakim, gecikme sü­resi için mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine karar ver­mek zorundadır. 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 120. Maddesi uyarınca kı­dem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı Yasanın 14. Maddesi halen yü­rürlüktedir. Anılan 14. Maddenin 11. Fıkrası hükmüne göre kıdem taz­minatının gününde ödenmemesi durumunda mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. Faizin başlangıcı da fesih tarihinden itibaren hesaplanır. Mevduata uygulanan en yüksek faizin hesabında ise, faiz miktarının yıllık dönemler itibariyle göz önünde bulundurulması gerekir. Yine gecikme faizine tekrardan faiz yürütülemez.

Kıdem tazminatının taksitle ödenmesini kabul eden işçi, gecikme fa­izi hakkını saklı tutmadığı takdirde, sonradan bunu işverenden isteye­mez. Nitekim Yargıtay bir kararında; Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği, faizin başlangıcının fesih tarihi olduğu, kı­dem tazminatının ödenmekle feri hak olan faiz hakkının da son bulacağı, ancak kıdem tazminatının kısmen ödenmiş olması durumunda son taksit ödeninceye kadar faiz hakkının saklı tutulabileceği, kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesini kabul eden işçinin, bu konuda iradesinin fesada uğratıldığını ileri sürüp kanıtlamadığı sürece faiz hakkından vaz­geçmiş sayılacağı, taksitlerin zamanında ödenmesi halinde ayrıca faize hak kazanılamayacağını, taksitlerden bir ya da bazılarının gününde ödenmemesi durumunda hak kazanılan kıdem tazminatının tamamı için faize karar verilmesi gerektiği çünkü işçinin taksitli ödemeyi öngören ödeme planını kabulü ancak taksitlerin gününde ödenmesi halinde so­nuç doğuracağı, İş hukukunda işçi yararına yorum ilkesinin de bunu gerektirdiği, kıdem tazminatına uygulanan faize faiz yürütülmesinin mümkün olmadığı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin bu yönde kökleşmiş kararları49 olduğu belirtilmiştir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat