70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Kıdem Tazminatı Ek Dava Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                      BİRLEŞTİRME TALEPLİDİR

                                   

                                                                                                                                    …….

                                                                                              

 

DAVACI               :…….                                                                      

 

VEKİLLERİ          :…….

 

DAVALI                :…….

 

KONU                   :……. Kıdem Tazminatı  ve ……. ihbar tazminatının ……. tarihinden itibaren en yüksek banka  reeskont faizi  ile birlikte tahsili ve bu dosyanın …… Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinin ../…. E. Sayılı Dosyası İle Birleştirilmesi  Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR  :1-Müvekkilimiz ……… davalı … San. Ve Tic. A.Ş. de sekiz seneden beri forklift operatörü olarak çalışmaktayken ……. Noterliğinin ……. tarih ve ……. yevmiye nolu ihtarnamesi ile iş akdinin davalı şirket tarafından kıdemsiz ve ihbarsız olarak fesih edildiğini öğrenmiştir.

 

2-Bunun üzerine tarafımızdan davalı şirket aleyhine fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla …….-TL kıdem tazminatı ve ………-TL ihbar tazminatının ../../…. tarihinden itibaren en yüksek banka reeskont faizi ile birlikte tahsili için dava açtık. Bu dava ….. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinde ../…. E. Sayı ile halen devam etmekte olup duruşma günü ../../…. dir.

 

3-…… Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinin ../…. E. Sayılı Dosyasından yapılan Bilirkişi İncelemesi sonucu Kıdem Tazminatı alacağımızın ………..-TL, ihbar tazminatı alacağımızın ……..-TL olduğu tespit edilmiştir. Açmış olduğumuz ilk davada ……..-TL kıdem, ………-TL ihbar tazminatı talep etmiş olduğumuzdan kalan kısımlar için bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

YASAL NEDENLER : İş Yasası, HUMK., İlgili Mevzuat

 

KANITLAR               : …… AHM ../…. E. Sayılı Dosyası ve İçeriği

 

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU      : Arz edilen nedenlerle ……. kıdem tazminatı ve ……. ihbar tazminatı olmak üzere toplam ……. nın iş akdinin haksız olarak feshi tarihi olan ……. tarihinden itibaren en yüksek banka reeskont faizi ile birlikte ödenmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesini  aralarındaki bağlantı nedeniyle bu dosyanın …… Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinin ../…. E. Sayılı dosyası ile birleştirilmesine  karar verilmesini talep ederiz.

 

                                                                                               DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!