…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                               TEDBİR TALEPLİDİR

 

                                                                     

DAVACI               :…….        

 

VEKİLİ                 :…….

                

DAVALILAR        :…….

 

KONU          : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile …….’ nin davalılardan  tahsili talebidir.

 

AÇIKLAMALAR   :1-Davalı …… A.Ş, diğer davalı …….. Genel Müdürlüğünün asıl işveren olarak yaptırdığı ,……Oto Yolu ….-…… Kesimi Üst Yapı İyileştirme işini alt işveren olarak yapmaktadır. Müvekkilim bu işyerinde;

 

2-Proje müdürü olarak ../../…. tarihinden başlamak üzere ../../…. tarihine kadar çalışmıştır.

 

3-Müvekkilimin çalışma biçimi şöyledir;

 

Her gün,sabah 07’de işe başlamakta,ara dinlenmesi yapmaksızın,en erken akşam 19.00′ da işi bırakmaktadır. Bu çalışma ,işin gereği çoğunlukla 21.00 veya 22.00’da sona ermektedir. Bu çalışma biçimi,haftanın 7 günü ve resmi tatillerde de aynı şekilde sürmüş ve hiç yıllık izin kullanmamıştır. Bu çalışmaya rağmen müvekkilime,fazla mesai,yıllık ücretli izin vd gibi yasal hakları ödenmediği gibi,maaşı sık sık bir kaç ayda bir ve en son 2 aylık maaşı hiç ödenmemiş bulunmaktadır.

 

4-Yukarıda belirtilen nedenlerle ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile;

 

a-1999 yılı Temmuz ve Ağustos ücreti olarak  ……….-TL

b-Kıdem tazminatı olarak ……….-TL

c-İhbar tazminatı olarak ……….-TL

d-Kötü niyet tazminatı olarak ……….-TL

e-Fazla çalışma karşılığı olarak ……….-TL

f-Yıllık ücretli izin karşılığı olarak ……….-TL

g-Resmi tatil çalışması karşılığı olarak ……….-TL

 

olmak üzere toplam ……….-TL’nin davalılardan tahsilini ve Davalı …… A.Ş’nin iyi niyetli olmaması nedeni ile …. Genel Müdürlüğünden alacağı hak edişe tedbir konulmasını talep ederiz.

 

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU   : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile ; ……. alacağın davalılardan müşterek ve müteselsil olarak tahsiline karar verilmesi ile kıdem tazminatına en yüksek banka reeskont faizi uygulanmasına ,diğer taleplerimize yasal faiz uygulanmasına ve masraf ve yargılama  giderlerinin davalılara yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini  talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                                                              …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!