KAYITLARINDA SAĞ GÖRÜNEN KİŞİNİN ÖLÜ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ

KAYITLARINDA SAĞ GÖRÜNEN KİŞİNİN ÖLÜ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2018/12469

Karar Numarası: 2018/16074

Karar Tarihi: 24.09.2018

KAYITLARINDA SAĞ GÖRÜNEN KİŞİNİN ÖLÜ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ – Kişinin Doğumundan Bir Ay Sonra Öldüğü İddiasıyla Ölüm Tarihinin Nüfus Kayıtlarına Tescilinin İstendiği – Ölen Kişinin Nüfus Kütüğünden Düşürülmesi İşleminin İdari Bir İşlem Olduğu –  Mahkemece, Sadece Ölümün Ve Ölüm Tarihinin Tespitine Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerektiği

ÖZETİ: Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca ölen kişinin nüfus kütüğünden düşürülmesi işlemi idari bir işlem olduğundan, mahkemece, sadece ölümün ve ölüm tarihinin tespitine karar verilmesi ile yetinilmesi gerekir.

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, kabul karar verilmiş olup hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması istenilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Davacı …’nin, nüfus kayıtlarında kızı görünen …’nin doğumundan bir ay sonra öldüğünden bahisle, nüfus kütüğündeki sağ kaydının ölü olarak düzeltilmesine karar verilmesine ilişkin talebi hakkında … 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtayca incelenmeksizin kesinleşen 27.04.2018 gün ve 2017/623 E. 2018/195 K. sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11.07.2018 gün ve 2018/59479 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Somut olayda 06.02.1968 doğumlu Y. D.’nin, doğumundan bir ay sonra öldüğü iddiasıyla ölüm tarihinin nüfus kayıtlarına tescili istenmiş, mahkemece davanın kabulü ile adı geçenin 06.03.1968 tarihinde …’ta vefat ettiğinin tespitine ve nüfus kaydındaki “sağ” ibaresi yerine ölüm tarihinin tesciline karar verilmiştir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca ölen kişinin nüfus kütüğünden düşürülmesi işlemi idari bir işlem olduğundan, mahkemece, sadece ölümün ve ölüm tarihinin tespitine karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken; “sağ” ibaresi yerine ölüm tarihinin tesciline karar verilmesi, doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA, ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 24.09.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat