KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ – MESKENİN İŞYERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ – MESKENİN İŞYERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tapu Kaydındaki İşyerinin Meskene Dönüştürülmesi Talebimizdir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim, tapunun ….. İli, ….. İlçesi, ….. mahallesi, ….. sokakta ….. pafta ….. ada ….. parsel ….. kütükte kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan ……. no.lu dairenin sahibidir. Davalı da …… aynı apartmandaki ……… no.lu bağımsız bölümün sahibidir.
  2. Davalı, tapu kaydında mesken olarak gösterilen yerini estetik ve güzellik merkezi olarak işyerine çevirerek ticarete başlamıştır. Davalıya ait işletme müvekkile ait daireyle aynı katta ve karşı karşıya olup, gelen gidenlerin çokluğu, gürültü vb. sebeplerle müvekkil son derece huzursuz olmuştur. Bu sebeple bahsi geçen bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılmasına ilişkin kat malikleri kurulu kararının iptali ile dava konusu yerin tekrar mesken haline getirilmesi için eldeki davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Tapu kaydı, kat malikleri kurulu kararı, keşif, bilirkişi incelemesi, tanıklar, yemin ve sair delailimiz.

HUKUKİ SEBEPLER          :  KMK. m. 24, 33 ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah edilen hususlar ve sunulacak deliller de göz önüne alınarak yukarıda tapu bilgileri verilen ….. no.lu bağımsız bölümün mesken niteliğine uygun biçimde eski hale dönüştürülmesine, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat