Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat

T.C.

Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesi

E: 2015/8870

K:2015/13578

T: 15.06.2015

İmar Uygulamaları

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat

Geriye Dönüş İşlemi

Özet:Dava konusu taşınmazın bir kısmının yola giden alan olarak ayrıldığı, encümen karan ile bu taşınmazın tekrar uygulama görerek 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi gereğince hisselendirildiği ve bu uygulama ile 2006 yılına kadar olan el atmanın ortadan kalktığı, davacılardan birinin açtığı iptal davası sonucunda dava konusu yola giden alan olarak ayrılan yerde yapılan değişikliklere ilişkin encümen kararının İdare Mahkemesince iptal edildiği, iptal kararı doğrultusunda geriye dönüş işlemine ilişkin parselasyon planının Büyükşehir Belediye Encümenince kabul edilmesi gerektiği, bu nedenle yola giden alan olarak ayrılan yere geriye dönüş sağlanıp sağlanmadığı araştırılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmelidir.

(3194 s. İmar K. m. 18)

(2942 s. Kamulaştırma K. geçici m. 6)

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; Dava konusu taşınmazın 1958 tarihli İmar İdare Heyetinin 6600/B planı ile 232 m2 kısmının yola giden alan olarak ayrıldığı A… Bulvarı K… Kavşakları projesi kapsamında yolda kalan 232 m2 yüzölçümlü 37/A nolu parsel ile 792 m2 yüzölçümlü 37 nolu parselin 10.08.2006 tarih ve 1038 sayılı Büyükşehir Belediye Encümenin kararı ile tekrar uygulama görerek 3194 sayılı Yasanın 18. maddesine göre toplam kesinti oranı %40’ı geçmeyecek şekilde DOP kesildikten sonra kalan miktarların 2515 ada 105 nolu imar parselinde zemine yönelik hisselendirildiği, bu uygulama ile 2006 yılına kadar olan el atmanın ortadan kalktığı, davacılardan Sait’in açtığı iptal davası sonunda dava konusu 2515 ada 37/A parselinin bulunduğu alanda yapılan ve davacıların 37/A’daki payının gittisi olan 2515 ada 105 parselin oluşumuna ilişkin 10.08.2006 tarihli Belediye Encümen kararının Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2013/578-1420 sayılı kararı ile iptal edildiği ve Dairemizin geri çevirme kararı ile bu karar doğrultusunda geriye dönüş işlemine ilişkin parselasyon planın Çankaya Belediye Encümeninin 20.11.2014 gün ve 2014/4874,13 sayılı kararıyla uygun görüldüğü, 10.12.2014 tarihinde de Ankara Büyükşehir Belediye Encümenine karar alınmak üzere gönderildiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle 37/A parseline geriye dönüş sağlanıp sağlanmadığı araştırılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinden,

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hâzineye irad kaydedilmesine, 15.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat