70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılan Davada Dilekçe Örneği – Av. İlayda İrem POLAT

 

ÖRNEK 26

           

Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılan Davada Dilekçe Örneği

                        İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

DAVACI                                :

DAVALI                                :                      Başkanlığı

DAVANIN KONUSU            :                      mevkii              pafta                ada,

                                               sayılı parselde yer alan ve üzerinde tapuda kayıtlı evimin

bulunduğu taşınmazımın davalı idare kamulaştırılmasına

ilişkin Belediye Encümeninin                 ve        sayılı

Kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

TEBLİĞ TARİHİ                  :                      tarihli işlemin                            tarafıma

Tebliği üzerine otuz günlük süresi içinde                                                            davamı açmış bulunmaktayım.

MADDİ OLAYLAR              : 1-                  mevikii  pafta,               ada,      sayılı

                                               parselde yer alan taşınmazın satışa çıkarılması üzerine,

tapudaki malikinden                  tarihinde satın aldım ve

tapuda gerekli devir işlemlerini yaptırdım. (EK-1: tapu)

                                                 2-Tapuda aldığım sırada taşınmaz üzerinden herhangi bir

                                               kamulaştırma şerhi bulunmamaktaydı.(EK:2 tapu kayıt

örneği)

3-Ancak, aynı taşınmazı satın almak isteyen

                                               bu amacına ulaşamamış, daha sonra yapılan yerel

seçimlerde belediye meclis üyesi olması üzerine sözkonu-

su kararı aldırmıştır.

HUKUKİ OLAYLAR           : 1-Öncelikle, kamulaştırmayı gerektirecek hukuki bir

                                               kamu yararı bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu

işlem maksat yönünden hukuka aykırıdır.

2-İşlem tamamıyla                  ‘in kişisel hırsından kaynak-

                                               lanmıştır. Nitekim, kendisi belediye meclis üyesi olmasına

karşın, belediye encümeninde ve kıymet takdir komisyon-

nunda üye olarak görev almıştır.

3-Oysa ki, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.

                                               maddesine aykırı olarak oluşturulan bu komisyonca

hesaplanan kıymete göre kamulaştırma yapılmasında usul

ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır. İşlem şekil yönenden

de sakattır. Zaten taşınmaz için takdir edilen kıymetin

düşüklüğü de bunu göstermektedir.

SONUÇ VE İSTEM               : Açıklanan nedenlerle              mevki,              pafta,

                                                           Ada,                 sayılı parselde yer alan ve üzerinde

tapuda kayıtlı evimin bulunduğu taşınmazın davalı idare-

ce kamulaştırılmasına ilişkin                   gün ve            sayılı

kararın iptaline ve Y.D.na karar verilmesine, yargılama

giderlerinin davalı üzerine bırakılmasını, Saygılarımla

arz ve talep ederim.

SUBUT DELİLLER              : Tapu kaydı, tapu sicil örneği, kamulaştırma kararı ile

                                               İlgili işlem dosyası, keşif ve bilirkişi incelemesi.

HUKUKİ DELİLLER           : 2942 sayılı Yasa, 2577 sayılı Yasa

 

 

EKLER :                                                                             TARİH ve İMZA

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!