Kamu Davasında Bankayı Aracı Olarak Kullanmak Suçu

Kamu Davasında Bankayı Aracı Olarak Kullanmak Suçu

OFFSHORE HESABI AÇTIRAN KİŞİLERİ BANKAYI VASITA KILMAK SURETİYLE DOLANDIRDIKLARI VE DAVACININ İRADESİNİN AÇIKÇA FESATA UĞRATILDIĞI GEREKÇESİ

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 8682
Karar: 2016 / 3536
Karar Tarihi: 04.04.2016

ÖZET: Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacı tarafından …A.Ş.’ye … tarihinde … TL yatırıldığı, davacının mevduat alacağının .. A.Ş. yöneticilerinin kendilerine ait şirketlere usulsüz kredi verilmek suretiyle tüketildiği, alacağın …’den tahsil edilmesinin mümkün olmadığı, …A.Ş.’nin bir kısım yöneticilerinin …A.Ş. aracılığıyla OffShore hesabı açtıran kişileri bankayı vasıta kılmak suretiyle dolandırdıkları ve davacının iradesinin açıkça fesata uğratıldığı gerekçesiyle davanın kabulü ile, … TL’nin … tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı bankadan tahsiline karar verilmiştir. Kararı, davalı … A.Ş vekili ve fer’i müdahil T.. T.. vekili temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı .. A.Ş vekili ve fer’i müdahil T.. T.. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir. Hükmün onanması gerekmiştir.

(1086 S. K. m. 428)

Dava: Taraflar arasında görülen davada… Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 18.03.2015 tarih ve 2014/60 – 2015/149 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı …A.Ş. vekili ve fer’i müdahil T.. T.. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkilinin …A.Ş.’ye 19.11.1999 tarihinde 2.485,00 TL mevduatını vadeli olarak yatırdığını, henüz vadesi gelmemişken 21.12.1999 tarihinde BDDK tarafından …’a el konulduğunu, müvekkilinin parasının … Bank Ltd. adlı paravan banka hesabına yatırıldığı ve sigorta güvencesinde olmadığı gerekçesi ile parasının ödenmediğini, …bank yetkililerinin … Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014/102 Esas sayılı dosyası üzerinden açılan kamu davasında bankayı aracı olarak kullanmak suçundan yargılanarak mahkum olduklarını, bankanın kanuna karşı hile yaptığını ve bankalara olan güveni kötüye kullandığını ileri sürerek 2.485,00 TL’nin 19.11.1999 tarihten itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı …A.Ş. vekili; davanın zamanaşımına uğradığını, müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini, kesin hüküm bulunduğunu, müvekkilinin talimat doğrultusunda havale işlemi yaptığını, davacının hesap cüzdanına itiraz etmediğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Fer’i müdahil T.. T.. vekili; davacının offshore hesap üzerinde müteaddit işlemleri bulunduğunu, hesap cüzdanına itiraz etmediğini, husumetin offshore bankasına yöneltilmesi gerektiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Fer’i müdahil O.. O.. vekili; müvekkili kurumun davalı bankanın borçlarını üstlenmediğini, davanın asıl muhatabı olan T.. T..’ye tevcih edilmesi gerektiğini, savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacı tarafından …A.Ş.’ye 19.11.1999 tarihinde 2.485,00 TL yatırıldığı, davacının mevduat alacağının .. A.Ş. yöneticilerinin kendilerine ait şirketlere usulsüz kredi verilmek suretiyle tüketildiği, alacağın …’den tahsil edilmesinin mümkün olmadığı, …A.Ş.’nin bir kısım yöneticilerinin …A.Ş. aracılığıyla OffShore hesabı açtıran kişileri bankayı vasıta kılmak suretiyle dolandırdıkları ve davacının iradesinin açıkça fesata uğratıldığı gerekçesiyle davanın kabulü ile, 2.485,00 TL’nin 19.11.1999 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı bankadan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı … A.Ş vekili ve fer’i müdahil T.. T.. vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı .. A.Ş vekili ve fer’i müdahil T.. T.. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … A.Ş vekili ve fer’i müdahil T.. T.. vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalıya iadesine, fer’i müdahil T.. T..’den harç alınmasına yer olmadığına, 04.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat