…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                          …….

 

 

BORCA İTİRAZ EDEN  :…….

 

VEKİLİ                          :…….

 

KARŞI TARAF              :…….

 

VEKİLİ                          :…….

 

KONU                          : Borca İtiraz

 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ      :…….

 

İCRA DOSYA NO          :…….

 

AÇIKLAMALAR            : Yukarıda esas numarası yazılı takipten müvekkilim, aleyhine çıkartılan ödeme emrini ……. tarihinde tebellüğ etmiştir. Yasal süresi içerisinde takibe itiraz ediyoruz.

 

Müvekkilimin takipte alacaklı olarak görünen şahsa böyle bir borcu bulunmamaktadır. Müvekkilim borcunu farklı tarihlerde kısım kısım alacaklıya ödemiş olup senedini alacaklıdan geri almamıştır. Ödemelerle ilgili belgeler ekte sunulmuştur. Bu nedenle borca itiraz ediyoruz.

 

Alacaklı tarafa böyle bir borcumuz olmamasına rağmen takibe konu edilen çek zaten zamanaşımına uğramıştır. Bu nedenle de takibe itiraz ediyoruz.

 

  1. NEDENLER : İİK.,TTK. Ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER                    : İcra Dosyası, Ödeme Belgeleri, Çek aslı

 

İSTEM SONUCU           : Yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı  borca itirazımızın kabulüne, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

 

 

BORCA İTİRAZ EDEN VEKİLİ

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!