Kadastrodan Doğan Dava

TAŞINMAZIN ARSA VASFIYLA HAZİNE ADINA TESCİLİ – TAPU KAYDININ BEYANLAR HANESİNE TAŞINMAZIN ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILDIĞI ŞERHİNİN YAZILMASINA KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY
16.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 20052
Karar: 2016 / 5390
Karar Tarihi: 10.05.2016

ÖZET: Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, “çekişmeli .. ada .. parsel sayılı taşınmazın kadastro tutanağının edinme sebebi kısmında belirtilen ve beyan hanesinde şerh edilen “(A) harfi ile gösterilen kırk metrekarelik kısmın kullanımsız” ibaresinin iptaline, “(A) harfi ile gösterilen kırk metrekarelik kısım davacı …’nın kullanımındadır.” şeklinde belirtilerek beyan hanesine şerhine, dava konusu edilmeyen (B) ve (C) harfleri ile işaretli kısımlar yönünden kullanıcı ve muhdesat şerhlerinin aynen korunarak, çekişmeli taşınmazın arsa vasfıyla Hazine adına tesciline, tapu kaydının beyanlar hanesine taşınmazın Yasa’nın maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkartıldığı şerhinin yazılmasına” karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir. Hükmün onanması gerekmiştir.

(6831 S. K. m. 2)

Dava: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:
Kullanım kadastrosu sırasında .. Köyü çalışma alanında bulunan 25893 ada 1 parsel sayılı 439,00 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, kadastro tutanağının beyanlar hanesine, 6831 sayılı Yasa’nın 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarıldığı, krokisinde (A) harfi ile gösterilen 40 metrekarelik kısmının kullanımsız, (B) harfi ile gösterilen 158 metrekarelik kısmının dava dışı ..’ın ve (C) harfi ile gösterilen 241 metrekarelik kısmının dava dışı Bediha Sert’in fiili kullanımında bulunduğu şerhi yazılarak arsa vasfıyla Hazine adına tespit edilmiştir. Davacı …, çekişmeli taşınmazın (A) harfi ile gösterilen kısmına yönelik olarak kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedenine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, “çekişmeli 25893 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kadastro tutanağının edinme sebebi kısmında belirtilen ve beyan hanesinde şerh edilen “(A) harfi ile gösterilen 40 metrekarelik kısmın kullanımsız” ibaresinin iptaline, “(A) harfi ile gösterilen 40 metrekarelik kısım davacı …’nın kullanımındadır.” şeklinde belirtilerek beyan hanesine şerhine, dava konusu edilmeyen (B) ve (C) harfleri ile işaretli kısımlar yönünden kullanıcı ve muhdesat şerhlerinin aynen korunarak, çekişmeli taşınmazın arsa vasfıyla Hazine adına tesciline, tapu kaydının beyanlar hanesine taşınmazın 6831 sayılı Yasa’nın 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkartıldığı şerhinin yazılmasına” karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, Hazine harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, 10.05.2016 gününde oybirliği ile karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat