İZALE-İ ŞUYU DAVALARINDA MUHDESATIN KİME AİT OLDUĞU NASIL TESPİT EDİLİR?

İZALE-İ ŞUYU DAVALARINDA MUHDESATIN KİME AİT OLDUĞU NASIL TESPİT EDİLİR?

T.C
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2019/2067
KARAR NO:2019/4067
KARAR TARİHİ:17/06/2019

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

>>İZALE-İ ŞUYU DAVALARINDA MUHDESATIN KİME AİT OLDUĞU KONUSUNDAKİ UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİ İSTENMESİ HALİNDE PAYDAŞA GÖREVLİ MAHKEMEDE DAVA AÇMAK ÜZERE UYGUN SÜRE VERİLMESİ GEREKİR.

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ve asli müdahil vekilleri tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Dava dilekçesinde, davacı ile davalıların …’in mirasçıları olduklarını, muristen kalan … ili, … ilçesi, … mevkii 21898 ada … parsel, 21897 ada … parsel ve 21679 ada 2 parsellerde bulunan taşınmaz üzerinde bu davanın tarafları ve S.S. … Yapı Kooperatifi ile kat karşılığı sözleşmesi akdedildiğini, sözleşmeye bağlı olarak … Asliye Ticaret Mahkemesinin 2008/194 Esas – 2009/127 Karar sayılı kararı ile … Yolu mevkii 21897 ada … parsel üzerinde yer alan 22 daire ve … dükkanın taraflara kaldığının belirlendiğini, bu 22 daire ve … dükkan ile ilgili belirsizlik bulunduğunu fakat davanın taraflarının bu taşınmazlara miras hisseleri oranında arsa payına bağlı olarak malik olduklarını, taşınmazlar konusunda tarafların anlaşamadıklarını, bu nedenlerle satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Mahkemece açılan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve asli müdahil
vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçı diğer paydaşlara karşı açar. HMK’nın 27. maddesi uyarınca davada bütün paydaşların yer alması zorunludur.

Paydaşlardan veya ortaklardan birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir. Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer
sonuçlar doğuran davalardır.
Paydaşlığın (ortaklığın) satış suretiyle giderilmesine ilişkin davalarda taşınmaz üzerinde bulunan bina, ağaç v.s. gibi bütünleyici parçaların (muhdesat) kime ait olduğu konusunda uyuşmazlık olup da bunlar üzerinde bazı paydaşların (ortaklar) hak iddia etmeleri ve öncelikle bu uyuşmazlığın giderilmesini istemeleri halinde o paydaşa görevli mahkemede dava açmak üzere HMK’nın 165. maddesi uyarınca uygun bir süre verilmelidir.

Mahkemece verilen süre içerisinde dava açıldığı takdirde sonucunun beklenmesi, açılmadığı takdirde o konuda uyuşmazlık yokmuş gibi davaya devam edilmesi gerekir.

Somut olayda her ne kadar asli müdahil kooperatifin ferdileşmeye geçmediğinden ortaklığının giderilmesinin istenemeyeceği gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiş ise de 21897 ada … parsel üzerinde bulunan taşınmazın ortaklığının giderilmesini kooperatif ortakları değil, arsa maliklerinin istediği anlaşılmakla, mahkemece mülkiyet ve taşınmaz üzerindeki muhdesatlara ilişkin taraflar arasında görülmekte olan bir dava olup olmadığı sorulmalı, gerektiğinde dava açmak üzere taraflara süre verilmeli, aksi halde ise
taşınmaz tapu kaydı esas alınarak dosya esası incelenip, taraf delilleri toplanmak sureti ile oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Tüm bu nedenlerle davacının, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafı olan … Konut Yapı Kooperatifinin ortağı gibi değerlendirilerek ortaklığın giderilmesini isteyemeyeceğinden bahisle yazılı olduğu gibi davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı ve asli müdahil vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 17/06/2019 günü oy birliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat