İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçu

SANIKLARIN SORUŞTURMA AŞAMASINDA KISMİ İADEYİ SAĞLAMASI VE MÜŞTEKİNİN KISMİ İADE NEDENİYLE İNDİRİM YAPILMASINA RIZA GÖSTERMESİ – YAPILACAK İNDİRİM ORANI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
13.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 6240
Karar: 2016 / 10857
Karar Tarihi: 09.06.2016

ÖZET: Sanıklardan … …’nun müştekilerden … …’a soruşturma aşamasında kısmi iadeyi sağlaması ve müştekinin kısmi iade nedeniyle sanıkların cezasından indirim yapılmasına rıza göstermesi nedeniyle sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanırken yapılacak indirim oranının 1/2’den fazla olması gerektiğinin düşünülmemesi isabetsizdir.

(5237 S. K. m. 53, 62, 119, 168) (1412 S. K. m. 322) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
I)Sanıklar hakkında müştekiler … … ile … …’a karşı işyeri dokunulmazlığını bozma, müşteki … …’a karşı mala zarar verme suçları ile sanıklar hakkında müşteki … ….’a karşı . hırsızlık suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;
Birden fazla kişiyle birlikte işlenen işyeri dokunulmazlığını bozma suçu bakımından sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK’nın 119/1-c maddesi ile uygulama yapılmaması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçların sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak;
… Mahkemesi’nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kısmi iptal kararı uyarınca, 5237 Sayılı TCK 53.madde 1.fıkra b. bendinde düzenlenen “seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” hükmünün iptal edilmesi nedeniyle uygulanamayacağının gözetilmesi zorunluluğu ve kasten işlemiş olduğu suç dolayısıyla hapis cezasıyla mahkûmiyetin yasal sonucu olarak sanıkların, 5237 sayılı TCK’nın 53/1.maddesinin (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkûm olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanıklar … … ve … … müdafiilerinin temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından “TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün” çıkartılarak, yerine “Kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezasıyla mahkûmiyetin yasal sonucu olarak sanığın, 5237 sayılı TCK’nın 53/1.maddesinin (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkûm olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına” cümlesinin eklenmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
II)Sanıklar hakkında müşteki … …’a karşı hırsızlık suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Sanıklardan … …’nun müştekilerden … …’a soruşturma aşamasında kısmi iadeyi sağlaması ve müştekinin kısmi iade nedeniyle sanıkların cezasından indirim yapılmasına rıza göstermesi nedeniyle sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK’nın 168/1-4. maddesi uygulanırken yapılacak indirim oranının anılan maddenin 2. fıkrası gözetilerek 1/2’den fazla olması gerektiğinin düşünülmemesi,
2-Sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK’nın 62. maddesi uyarınca indirim yapıldığı sırada hesap hatası yapılarak 1 yıl 15 gün hapis cezası yerine 1 yıl 14 gün hapis cezası belirlenmesi suretiyle eksik ceza tayini,
3-… Mahkemesi’nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kısmi iptal kararı uyarınca, 5237 Sayılı TCK 53.madde 1.fıkra b. bendinde düzenlenen “seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” hükmünün iptal edilmesi nedeniyle uygulanamayacağının gözetilmesi zorunluluğu ve kasten işlemiş olduğu suç dolayısıyla hapis cezasıyla mahkûmiyetin yasal sonucu olarak sanıkların, 5237 sayılı TCK’nın 53/1.maddesinin (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkûm olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,
Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanıklar … … ve … … müdafiilerinin temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığı ile 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesi uyarınca sanıkların kazanılmış hakkın korunmasına, 09.06.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat