İşverenin Süresinde Bildirilmeyen Sigor­talılıktan Doğan Sorumluluğu

İşverenin Süresinde Bildirilmeyen Sigor­talılıktan Doğan Sorumluluğu

Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan ve­rildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kuramca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı halleri sonucu ilgili­lerin gelir ve ödenekleri Kuramca ödenir. Bu durumda, Kuramca ya­pılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye de­ğeri tutarı, Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasındaki sorumlu­luk halleri aranmaksızın, işverene ayrıca ödettirilir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsa­mında sigortalı olduğu halde, 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belir­tilen süre içerisinde bildirimde bulunmayanlara, bildirimde bulunul­mayan sürede meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı sonucu il­gililerin gelir ve ödenekleri Kuramca ödenmez.

Sigortalının bildirilmesi gereken yasal süre içerisinde meydana gelen iş kazalarında, Kanunun 23 üncü madde hükmü uygulanmaz.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat