İşverenin bildirim süreleri içerisinde işçiye kullandırmak zorunda olduğu yeni iş arama izni hakkına ilişkin bilgi verir misiniz?

İşverenin bildirim süreleri içerisinde işçiye kullandırmak zorunda olduğu yeni iş arama izni hakkına ilişkin bilgi verir misiniz?

4857 sayılı İş Kanunu’nun (kısaca “Kanun”) 27. maddesine göre, bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.
Söz konusu maddeye göre, bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin kullanılabilmesi için iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olmasının veya işçi veya işverenden hangi tarafça feshedildiğinin önemi yoktur. İşçi işyerinden kendi isteği ile ayrılmış olsa dahi iş arama iznini kullanabilir.
İşverenin İş Kanunun 25. maddesine dayanarak, yani işverenin haklı neden ile derhal fesih hakkını kullanmış olduğu fesihlerde böyle bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ayrıca belirsiz süreli iş sözleşmesinin derhal feshinde veya bildirim sürelerine ait ücretin veya ihbar tazminatının peşin ödendiği hallerde yeni iş arama izni verilmez. Kanunun 27. maddesinde belirtilen bildirim süreleri, kanunun 17. maddesinde açıklanmış olan bildirim süreleridir.
Buna göre;
İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır. Kanunun 27. maddesine göre, iş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Fakat iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bu durumu işverene bildirmek zorundadır. Bildirim sürelerine ilişkin ücretin peşin olarak ödenmesi halinde ise işçiye ayrıca iş arama izni için ödeme yapılmasına gerek yoktur.İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder (İş K.m. 27/3).İşçi lehine düzenlenen yeni iş arama iznine ilişkin bu hüküm sözleşme ile kaldırılamaz, işçi aleyhine değiştirilemez, işçinin bu hakkından önceden feragat etmesi geçerli sayılmaz.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat