70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İstihkak İddasI – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI               :…….

 

VEKİLİ                 :…….

 

DAVALI               :…….

 

KONU                  : İSTİHKAK DAVASI

 

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimiz, aleyhine …….nün ……. E. Sayılı dosyası ile takip yapılan borçlu ………… nın kız kardeşidir.

 

2-Borçlu aleyhine yapılan takip kesinleştiğinden alacaklının talebi üzerine evine hacze gidilmiştir. Borçlunun mallarının haczi sırasında müvekkilimizin borçluya küçük çocuğunun çamaşırlarını yıkamak üzere ödünç olarak verdiği, ………… marka mini çamaşır makinesi de haczedilmiş ve muhafaza altına alınmıştır.

 

3-Çamaşır makinesi müvekkilimize aittir. Faturası bulunmaktadır. (Ekte sunuyoruz)

 

4-Müvekkilimize yapılan haczin bildirilmesinden itibaren yasal süresi içinde istihkak iddiasında bulundu isek de  sunulan fatura fotokopi olduğu için kabul edilmemiş idi. Şu anda faturanın aslını da ibraz etmekteyiz.

 

5-İstihkak iddiamızın kabulü ile müvekkilimize ait mini çamaşır makinesinin tarafımıza iadesini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : İİK. Madde 97

 

KANITLAR              : İcra Dosyası, Fatura, Tanık vs.

 

CEVAP SÜRESİ      : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU     : Açıklanan nedenlerle haczedilen mini çamaşır makinesi üzerindeki haczin kaldırılmasını, % 40 tazminatın davalı alacaklıdan tahsilini, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesini, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                              …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!