İşkolu Tespiti İstemi

YETKİSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMESİ ÜZERİNE TARAFLARCA DOSYANIN YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİNE DAİR TALEP DİLEKÇESİ VERİLİP VERİLMEDİĞİ – BU HUSUS ARAŞTIRILARAK OLUŞACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
22.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 16005
Karar: 2016 / 18265
Karar Tarihi: 20.06.2016

ÖZET: Somut olayda, Aydın 1. İş Mahkemesi tarafından verilen yetkisizlik kararının kesinleşmesi sonrasında dosya yetkili mahkemeye gönderilerek, temyize konu hüküm tesis edilmiş ise de, yetkisizlik kararının kesinleşmesi üzerine taraflarca dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesine dair talep dilekçesi verilip verilmediği dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. 6100 sayılı Kanun’un 20. maddesi çerçevesinde, mahkemece bu husus araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

(6100 S. K. m. 20)

Dava: Davacı, işkolu tespit kararının belirtilen işyerleri yönünden iptaline ve yapılan işlerin sağlık işkoluna girdiğinin tespitine, asıl davada ve birleşen davada ise işkolu tespit kararının belirtilen işyerleri yönünden iptaline ve yapılan işlerin genel işler işkoluna girdiğinin tespitine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, asıl davanın ve birleştirilen davanın reddine karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde davacı-karşı davalı, davalı-karşı davacı ve davalılardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Yılmaz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası vekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, davalı ………. Temizlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’ne ait merkez işyerinde yapılan işler ile hizmet alım sözleşmesi ile Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde alt işveren işyerinde yapılan işlerin “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolunda ve yine aynı şirket tarafından hizmet alım sözleşmesi ile toplam onyedi farklı işyerinde yapılan işlerin “Genel İşler” işkolunda bulunduğuna dair işkolu tespit kararı verildiğini, ancak belirtilen işyerlerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğünün 24 sıra numarasında yer alan “Sağlık” işkolunda yer aldığını ileri sürerek, işkolu tespit kararının belirtilen işyerleri yönünden iptaline ve yapılan işlerin sağlık işkoluna girdiğinin tespitine karar verilmesini talep etmiştir.
Asıl dava ile birleşen ……. İş Mahkemesi’nin ………. esas, …… karar sayılı dosyasında ise davacı ………..İş Sendikası vekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, davalı ……….. Temizlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’ne ait merkez işyerinde yapılan işler ile hizmet alım sözleşmesi ile……………..Devlet Hastanesi’nde alt işveren işyerinde yapılan işlerin “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolunda ve yine aynı şirket tarafından hizmet alım sözleşmesi ile toplam yedi farklı işyerinde yapılan işlerin “Sağlık” işkolunda bulunduğuna dair işkolu tespit kararı verildiğini, ancak belirtilen işyerlerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğünün 17 sıra numarasında yer alan “Genel İşler” işkolunda yer aldığını ileri sürerek, işkolu tespit kararının belirtilen işyerleri yönünden iptaline ve yapılan işlerin genel işler işkoluna girdiğinin tespitine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Asıl dava yönünden ve birleşen dava yönünden davalılar, davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, asıl ve birleşen davanın reddine karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı, asıl dava ve birleşen davanın davacıları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ayrı ayrı temyiz etmiştir.
Gerekçe:
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan işkolu tespitine itiraza ilişkindir.
Dosya içeriğinden, asıl davanın Aydın 1. İş Mahkemesinin 2009/193 esas sayılı dosyası ile görülmekte olduğu, birleşen davanın ilk önce ……….. İş Mahkemesinin ………… esas, …………….. karar sayılı dosyası ile görülmekte iken birleştirme kararı verildiği, mahkemece …………….. tarihinde asıl ve birleşen davaların reddine karar verildiği, kararın temyizi üzerine Dairemizin………… esas, ……………. karar sayılı ilamı ile yetkisiz olunan işyerleri yönünden davanın ayrılarak, her bir işyerinin adresi itibariyle yetkili iş mahkemesine gönderilmesi ve bundan sonra işin esasının incelenmesi gerektiği gerekçesiyle Aydın 1. İş Mahkemesinin …………… esas,……………karar sayılı kararın bozulduğu anlaşılmaktadır.
Bozma sonrasında ………… İş Mahkemesi tarafından ………….. Bakım ve Rehberlik Merkez Müdürlüğü ve ……………Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü işyerleri yönünden davanın tefrik edildiği ve 09……201… tarih ve ……………. esas, …………… karar sayılı ilam ile yetkisizlik kararı verildiği anlaşılmıştır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 20. maddesinin birinci fıkrasına göre “Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.”
Somut olayda, Aydın 1. İş Mahkemesi tarafından verilen yetkisizlik kararının kesinleşmesi sonrasında dosya yetkili mahkemeye gönderilerek, temyize konu hüküm tesis edilmiş ise de, yetkisizlik kararının kesinleşmesi üzerine taraflarca dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesine dair talep dilekçesi verilip verilmediği dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. 6100 sayılı Kanun’un 20. maddesi çerçevesinde, mahkemece bu husus araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair hususların bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.06.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat