İşçinin maaşına zam yapılmaması işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturur mu?

İşçinin maaşına zam yapılmaması işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturur mu?

İşçinin ücretine zam yapılmasını talep etmesi ve bu talebin kabul edilmemesi halinde iş sözleşmesini feshi işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturmamaktadır. Kökleşmiş Yargıtay içtihatlarına göre işçinin zam talebinin işverence karşılanmaması, işçiye iş sözleşmesini fesih hakkını vermez.

Zam yapılmamasını gerekçe göstererek işten ayrılan işçinin, ihbar – kıdem tazminatı taleplerinin reddi gerekir.

Maaşına zam yapılmadığı gerekçesiyle işe gitmeyen işçinin, tazminat almak bir yana, işverene, ihbar yükümlülüğüne uymaması durumunda ihbar tazminatı ödemesi gerekir.

Konu ile ilgili emsal yargıtay kararları özetlerine aşağıda yer verilmiştir.

“…Davacı işçi iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuştur. Davalı işveren davacının haklı bir neden olmaksızın işyerini terk ettiğinden bahisle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuş ve açımş olduğu karşı davada ihbar tazminatını talep etmiştir. Mahkemece davacının isteklerinin kabulüne, karşı davanın reddine dair karar verilmiştir.

Davacı işçinin bir gurup iş arkadaşı ile birlikte ücret artışını beğenmeyerek işverene dilekçe verdikleri ve ücretleri ile bazı sosyal haklarının arttırılmasını istediği hususu tartışma dışıdır. Davalı işverence söz konusu dilekçede yer alan taleplerin kabul edilmemesi üzerine 7.9.2005 tarihinde davacı işçi ve bir kısım işçilerin işyerine geldikleri halde çalışmadıkları ve sonraki günlerde de nedensiz olarak işyerine gelmedikleri işverence düzenlenen tutanaklar ile bunu doğrulayan tanık anlatımları ile sabit olmuştur. Davacı tanıkları ise davacı işçi ile aynı konumda olup işverenle bu konuda husumet içinde olan kişilerdir. Bu nedenle salt bu tanıkların beyanlarına göre sonuca gidilmesi de doğru olmaz.

Mahkemece iş bulmanın güç olduğu bir dönemde davacı ile 5 arkadaşının işyerinden ayrılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu hükmün gerekçesinde açıklanmışsa da, işverence tutulan tutanaklar ile tanık beyanları karşısında aksinin kanıtlandığı bir durumda bu şekilde varsayıma dayalı olarak sonuca gidilmesi doğru olmaz.

Dosya içeriğine göre, davacı vc arkadaşlarının ücretlerde yeniden düzenleme yapılmasını isteyen dilekçe vermelerinin ve işverence bu talebin kabul edilmemesinin ardından davacının işyerine gelmediği anlaşılmakladır. Bu nedenle davacının ihbar vc kıdem tazminatlarına hak kazanmasına olanak bulunmamaktadır. Mahkemece davacının isteklerinin reddi ile davalı karşı davacı işverenin ihbar tazminatı talebinin kabulü gerekirken, aksine yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD. 2007/9045 H. 2007/17998 K. 05.06.2007)

“….Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile taraf tanıklarının beyanlarının birlikte değerlendirilmesi neticesinde davacının ücretine zam yapılmasını talep ettiği, bu talebin davalı işveren tarafından kabul görmemesi nedeni ile işyerini terketmek sureti ile iş sözleşmesini feshettiği anlaşılmaktadır.

Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre işçinin ücretine zam yapılmasını talep etmesi ve bu talebin kabul edilmemesi halinde iş sözleşmesini feshi işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturmamaktadır.

İşçiye, diğer işçilere oranla daha az zam yapılması da aynı şekilde işçiye haklı nedenle fesih hakkı vermez.

Bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9. HD. 2011/7901 E. 2011/14055 K. 10.05.2011)

“….Dosya içeriğine göre, davacı ve arkadaşlarının ücretlerde yeniden düzenleme yapılmasını isteyen dilekçe vermelerinin ve işverence bu talebin kabul edilmemesinin ardından davacının işyerine gelmediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle davacının ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanmasına olanak bulunmamaktadır.

Mahkemece davacının isteklerinin reddi ile davalı karşı davacı işverenin ihbar tazminatı talebinin kabulü gerekirken, aksine yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD. 2007/17489 E. 2007/24471 K. 17.07.2007)

“…Somut olayda, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi sonucunda, sunulan delillerden, davacı işçinin ücretinde diğer işçilere oranla daha az artış yapılması nedeniyle istifa ederek iş ilişkisini sonlandııdığı anlaşılmaktadır.

Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, az ücret artışı haklı istifa nedeni olmadığından kıdem tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.”(9. HD. 2009/43762 E. 2012/6663 K. 01.03.2012

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat