İşçinin işe devamsızlık ettiği tarihte başka işe girmesi – Yargıtay kararları

İşçinin işe devamsızlık ettiği tarihte başka işe girmesi – Yargıtay kararları

Eğer işçi, devamsızlık tarihinde başka yerde çalışmaya başlarsa,  öncesinde haklı sebeple iş akdini  feshettiğini ispatlayamazsa, işçinin haksız feshi söz konusu olur.

“…Somut olayda, her ne kadar davacı iş akdinin işveren taralından haksız olarak feshedildiğini iddia etmiş ise de, dosyada toplanan delillerden davacının ablasının davalı işyeri ile aynı konuda bir işyeri açmasından kısa bir süre sonra hiçbir mazeret bildirmeden işe gelmediği, davacının bunun aksini ispata yarayacak hiçbir delil sunmadığı ve davalı işverenin, davacının devamsızlığı nedeniyle iş akdinin feshedildiğini devamsızlık tutanaklarının sunmak suretiyle ispatladığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda davacının iş akdinin haklı nedenle işverence feshedildiğinin kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozma nedenidir. O halde davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.”(7.HD. 2013/5330 E. 2013/12867 K. 08.07.2013)

“…Somut olayda Davacı, hizmet akdinin haklı neden bulunmadığı halde davalı işveren tarafından sona erdirildiğini iddia etmiş, davalı ise davacının üst üste iki gün devamsızlık yaparak başka bir işyerinde işe başladığını savunmuştur.

Davacının devamsızlık yaptığı tarihte başka bir işyerinde çalışmaya başladığı kurum kayıtlarından anlaşılmaktadır. Davalı tanıklarının beyanı davacının devamsızlık yaptığı ve ayrıca kurum kayıtları ile uyumludur. Böyle olunca akdin başka bir işverene ait işyerinde çalışmaya başlamak için davacı tarafından fesih edildiğinin kabulü gerekir. Mahkemenin gerekçe dahi göstermeden davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerini hüküm altına alması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD. 2008/9382 E. 2009/23338 K. 17/09/2009)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat