İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ – DAVACININ TANIKLIK YAPTIĞI DOSYADAKİ BEYANLARIYLA BAĞLI OLMASI

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ – DAVACININ TANIKLIK YAPTIĞI DOSYADAKİ BEYANLARIYLA BAĞLI OLMASI

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/17383
K. 2018/47
T. 15.1.2018

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacının Mesai Arkadaşının İşçilik Alacaklarına Dair Açtığı Dava Dosyasında Tanık Olarak Dinlendiği – Davacının Kendini Bağlayan Beyanları Üzerinden Fazla Çalışma Alacağının Hesaplanması Gerektiği )

* DAVACININ TANIKLIK YAPTIĞI DOSYADAKİ BEYANLARIYLA BAĞLI OLMASI ( Mesai Arkadaşının İşçilik Alacaklarına Dair Açtığı Davada Tanık Olarak Dinlenen Davacının Beyanları İle Bağlı Olduğu – Davacının Fazla Çalışma Alacağının Tanıklık Yaptığı Dosyadaki Beyanları Üzerinden Hesaplanması Gerektiği/Kararın Bozulması Gerektiği )

VEKALET ÜCRETİ ( Davacının Yıllık İzin Talebi Reddedildiği Halde Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin İsabetsiz Olduğu – İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi )

HÜKMÜN KAPSAMI ( Hükmün Sonuç Kısmında Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmeksizin Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hükümle Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların Sıra Numarası Altında Açık Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesi Gerektiği – Davalı Bakanlık Harçtan Muaf Olduğu Halde Hükmün 3 Numaralı Bendinde Doğru Olarak Davalı Aleyhine Harç Tahsiline Hükmedilmediği Halde 4 Numaralı Bendinde Harçtan Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu )

4857/m.41,57

6100/m.297

ÖZET : Dava, işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir.

Davacı işçi Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda hizmetli olarak çalışmaktadır. Yaptığı iş gereği fazla mesai yapabileceği anlaşılmaktadır. Mahkemece tanık beyanları esas alınarak bilirkişi raporundaki hesaplamaya göre fazla çalışma ücreti isteklerinin kabulüne karar verilmiştir.

Davacı, mesai arkadaşının işçilik alacaklarına dair açtığı dava dosyasında tanık olarak dinlenmiş ve yemin ihtaratlı beyanında “hafta sonları ise 2 haftada 1 gün tatil yapıp diğer günler 08:00 – 17:00 arası çalışmaktaydık” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Davacının kendini bağlayan beyanları sebebiyle cumartesi pazar günleri için 08:00-17:00 arası hesaplama yapılarak davacının fazla çalışma alacağının buna göre hesaplanması gerekirken 08:00-18:00 saatleri arası için hesaplama yapılması,

Davacının yıllık izin talebi reddedildiği halde davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi,

Davalı Bakanlık harçtan muaf olduğu halde hükmün 3 numaralı bendinde doğru olarak davalı aleyhine harç tahsiline hükmedilmediği halde 4 numaralı bendinde harçtan sorumlu tutulması isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Mahkeme, temyiz masraflarının muhtıraya rağmen süresinde ödenmemesi sebebi ile, davalı vekilinin temyiz istemini 28.09.2015 tarihli ek kararı ile reddetmiştir. Temyiz isteminin reddine dair verilen ek karar, davalı tarafça süresi içerisinde temyiz edilmiştir. Temyiz giderinin tamamlatılmasına dair muhtıra davalıya 21.08.2015 te tebliğ edilmiş ve davalı tarafça giderler PTT yoluyla 25/08/2015 tarihinde 2013/225 E.sayılı dosya numarası zikredilerek yatırılmıştır. Temyiz süresinde yapılmış ve temyiz giderleri de 7 günlük sürede ödenmiştir. Davalı vekilinin 29.06.2015 tarihinde yaptığı temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple mahkemenin temyiz isteminin reddine dair verdiği 28/09/2015 tarihli Ek kararın ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalı Bakanlığa bağlı … Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda aşçı olarak çalıştığını, iş akdinin haksız feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin fazla mesai ve hafta tatili ücreti alacağının tahsilini istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; husumet itirazında bulunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-)Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-)Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına dair kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.

Somut olayda; davacı işçi Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda hizmetli olarak çalışmaktadır. Yaptığı iş gereği fazla mesai yapabileceği anlaşılmaktadır. Mahkemece tanık beyanları esas alınarak bilirkişi raporundaki hesaplamaya göre fazla çalışma ücreti isteklerinin kabulüne karar verilmiştir.

Davacı mesai arkadaşı …’ın işçilik alacaklarına dair açtığı aynı Mahkemenin 2014/207 esas sayılı dosyasında tanık olarak dinlenmiş ve yemin ihtaratlı beyanında “hafta sonları ise 2 haftada 1 gün tatil yapıp diğer günler 08:00 – 17:00 arası çalışmaktaydık” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Davacının kendini bağlayan beyanları sebebiyle cumartesi pazar günleri için 08:00-17:00 arası hesaplama yapılarak davacının fazla çalışma alacağının buna göre hesaplanması gerekirken 08:00-18:00 saatleri arası için hesaplama yapılması hatalı olmuştur.

3-) Davacının yıllık izin talebi reddedildiği halde davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi de hatalıdır.

4-) Ayrıca davalı Bakanlık harçtan muaf olduğu halde hükmün 3. numaralı bendinde doğru olarak davalı aleyhine harç tahsiline hükmedilmediği halde 4. numaralı bendinde harçtan sorumlu tutulması da hatalı ve çelişkili olmuştur.

Mahkemece bu hususlar gözetilmeksizin yazılı gerekçe ile hüküm kurulması hatalı olmuştur.

SONUÇ : Bu sebeplerle mahkeme kararının BOZULMASINA, 15.01.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat