İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Günümüzde iş dünyası giderek büyüyor ve gelişiyor. Buna bağlı olarak çalışma koşulları da her geçen gün eskisinden daha farklı bir hale bürünüyor. Böyle bir ortamda, gerek çalışanların gerekse iş sahiplerinin haklarının gerektiği gibi korunmasına olan ihtiyaç daha da yükselmektedir. İş ve sosyal güvenlik hukuku, bu hakların korunmasını sağlayan bir hukuk sistemidir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hangi Alanlarda Faaliyet Gösterir?

Çağımızda şirketlerin kurumsallaşması, global bir dünya pazarının var olması ve şirketlerin sürekli büyüyüp gelişerek bu pazardaki yerini almak istemesi gibi sebeplerle, iş dünyası oldukça yoğun ve karmaşık bir ortam sunar hale geldi. Bu karmaşık ortamda işçi ve işveren arasında yaşanan sorunları çözmekte olan iş ve sosyal güvenlik hukuku, işçilerin güvenliği, sosyal haklarının kullandırılması gibi davaların takibini yapmaktadır.

İş ve sosyal güvenlik hukuku sayesinde, son yıllarda şirketlerde uygulanan performans yönetimi ve buna bağlı olarak işçilerin performans düşüklüğü gibi nedenlerle işten çıkarılması, yıllık izinlerin kullandırılmaması veya ücretlerle ilgili aksamalar gibi konular hakkında davalar açmakta, bu davaların yönetilmesine ve karar bağlanmasına yardımcı olmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Neden İhtiyaç Duyulur?

İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların temeli çok eski çağlara dayanır. Özellikle Avrupa’da görülen Sanayi Devrimiyle birlikte kurulan fabrikalar ve bu fabrikalarda çalışmaya başlayan işçilerin olumsuz koşullarda çalıştırılması ile başlayan insan hakları tartışmaları, iş hukukunun doğmasına sebep olmuştur. Buna göre işverenlerin olduğu kadar çalışan kimselerin de hakları vardır. Bir çalışanın bir haftada belli saatlerin üzerinde çalıştırılması, çalıştırılıyorsa mesai ücreti verilmemesi, yıllık izinlerinin kullandırılmaması, sebepsiz ya da basit nedenlerle işten çıkarılması, ücretinin eksik verilmesi ya da belirlenen asgari koşulların altında ücret verilmesi, sigortasız çalıştırılması kanunen suç olarak kabul edilmektedir.

İş ve sosyal güvenlik hukuku tüm bu usulsüzlükleri engellemektedir. Aynı zamanda iş verenlerin de haklarını koruyan bu kanun, çalışanların görevini yerine getirmemesi ya da kötüye kullanmasına engel olmaktadır. Hukuk büromuz, tüm iş hukuku davalarının açılmasında ve takibinde, işçi ve işveren anlaşmazlıklarının çözümlerinde, iş sözleşmesi hazırlanmasında hukuk danışmanlığı hizmetinde bulunmaktadır.