İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Hallerinde Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu

İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Hallerinde Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu

İş kazası veya meslek hastalığı, üçüncü bir kişinin kusura nede­niyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarih­teki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişi­lere ve şayet kusura varsa bunları çalıştıranlara rücu edilir.

İş kazası veya meslek hastalığı, kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifeleri­nin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise, bu fiil­lerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler ve­ya bağlanan gelirler için kurumuna veya ilgililere rücu edilmez.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, Kanun uyarın­ca hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için, iş ka­zası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iş kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sa­hiplerine, Kurumca rücu edilmez.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat