…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                       İhtiyati Tedbir Taleplidir

 

 

DAVACI                        :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

DAVALILAR                  :…….

 

KONU                           : İİK. Madde 277 vd gereği …..—TL’lık İptal Davası

 

AÇIKLAMALAR : Müvekkilim davalılardan …… ……..’dan ……. vadeli senet nedeniyle ……. alacaklıdır. Bu alacak nedeniyle davalıya karşı ….. İcra Müdürlüğünün ../…. E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış olup alacağımızı tahsil edemememiz sonucu İcra Müdürlüğü tarafından ../../…. tarihli borç ödemeden aciz belgesi tarafımıza verilmiştir.

 

Müvekkilimin daha sonra yaptığı araştırmalar sonucunda dosya borçlusu davalı ……. …….’nın maliki bulunduğu …… İli, ….. İlçesi, ……. Mahallesi, …… ada, ….. parsel sayılı taşınmazı bundan bir ay kadar önce düşük bir bedelle ………-TL’ye  diğer davalıya sattığını öğrenmiştir.

 

İİK. Madde 277 vd. gereği satış işleminin iptali için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

  1. NEDENLER : İİK. Madde 277 vd.

 

DELİLLER                     : İcra Dosyası, Tapu Kayıtları

 

İSTEM SONUCU           : Arz edilen nedenlerle davalılar arasındaki satış işleminin iptali ile, söz konusu taşınmaz üzerinde tarafımıza cebri icra yapabilme yetkisinin tanınmasına, taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi bakımından tapu kaydına tedbir konulmasına, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

 

 

DAVACI VEKİLİ

   …….

 

 

 

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!