…….SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                                                                                                       …….

 

 

 

DAVACI                    :…….

 

VEKİLLERİ               :…….

 

DAVALI                     :…….

 

KONU                        : İpotek bedelinin arttırılması.

 

DAVANIN DEĞERİ   : …….-TL.

 

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilimizin …….İli, ……. İlçesi, ……. Mah. Pafta:……., Ada:……. ,Parsel:……. kayıtlı ….. m2 alanlı taşınmazının bulunduğu yerde ……. Belediyesi’nce 3194 Sayılı İmar Yasasının 18.maddesi uyarınca arazi düzenlemesi yapılmıştır.

 

2-Bunun sonucunda  müvekkilimizin 33m2 yeri bedele çevrilerek , …. 3.Bölge tapusunda , …… Mah., şuyulandırma  cilt:.., sayfa …..’te kayıtlı  pafta:….. , ada :…, parsel:… sayılı …. m2 alanlı taşınmaz  içinde ../../…. tarihinde  müvekkilimiz lehine  belediye adına  ipotek tesis edilerek davalıya tahsis edilmiştir.

 

3-Belediye tarafından müvekkilimizin hissesine …….. değer takdir edilmiş olup konulan değer taşınmazın mevkiine ,özelliklerine göre son derece düşüktür.

 

 

YASAL NEDENLER  : MK.3194 ve 2942 sayılı yasalar,HUMK,

 

KANITLAR                : Tapu kayıtları, şuyulandırma  evrakı, keşif, bilirkişi,

 

CEVAP MÜDDETİ     : 10 gündür.

 

İSTEM SONUCU       : Bu nedenlerle ;müvekkilimizin payına takdir edilen …….. ipotek bedelinin ……. arttırılarak …….’sına çıkarılmasına ,arttırılan miktarın ../../…. ipotek tesis tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline,  yargılama giderinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

                                                                           DAVACI VEKİLİ

                                                                             …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!