70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İpoteğin Kaldırılması – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

                                                                                                                       …….

 

İPOTEĞİN

KALDIRILMASINI

İSTEYEN BORÇLU   :…….

 

VEKİLİ                       :…….

 

ALACAKLI                :…….

 

KONU                        : İPOTEĞİN KALDIRILMASI

 

AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz, alacaklıya aralarındaki ticari ilişkide teminat olmak üzere ……. tarihli sözleşme gereği  ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mevkii, ……. Ada, ……. Parseldeki İş hanında bulunan 117, 123, 165 ve 189 nolu bağımsız bölümlerine alacaklı lehine ipotek tesis etmiştir. Sözleşme gereği yerine getiremediği edimler nedeni ile alacaklı müvekkilimiz aleyhine, ……. tarihinde …….nün ……. esas sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatmıştır.

 

2-Müvekkilimiz tarafından alacaklıya takip borcunun tamamını ……. tarihinde ödemiştir. Alacaklı ise ipoteği halen kaldırmamıştır.

 

3-Mahkemenizce ipoteklerin kaldırılmasına karar verilmesini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER   : İİK. Madde 153

 

KANITLAR                 : İcra Dosyası, Tapu Kayıtları

 

CEVAP SÜRESİ         : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin yukarıda tapu kayıtları bildirilen taşınmazları üzerine davalı lehine konulan ipoteklerin İİK. Madde 153 gereğince kaldırılmasına, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

 

BORÇLU VEKİLİ

                                                                         …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!