İngiliz anahtarı gibi her dosyaya uygun hazırlanmış cevap dilekçesi örneği

İngiliz anahtarı gibi her dosyaya uygun hazırlanmış cevap dilekçesi örneği

Zordur avukatlık mesleği… Yüzlerce hukuk dalı, binlerce kanun maddesi içinde, önünüze gelen olaya uygulanması gereken hukuku önce tespit etmek, ardından buna uygun bir dilekçe hazırlamak gerekir. Bazı ifadelere, neredeyse tüm cevap dilekçelerinde rastlamanız mümkündür. Biz bu ifadeleri biraz daha fazlalaştırıp, “Dava dilekçesinde iddia edilen hususları kabul etmiyor ve davanın reddini talep ediyoruz” yerine, aynı anlama gelen fakat daha kapsamlı olan, olaya ilişkin özel durumlara değinmeden, genel ifadeler kullanmak suretiyle, tabiri caiz ise “ingiliz anahtarı” gibi her davada kullanılabilecek bir cevap dilekçesi hazırlasak ve avukatların iş yükünü bir nebze olsun kolaylaştırsak nasıl olur diye düşündük. İçine biraz da kendimizce mizah katınca, ortaya aşağıdaki gibi bir dilekçe çıktı…

………. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
DOSYA NO: 2015/…..

DAVALI :
VEKİLİ :
DAVACI :
VEKİLİ :
KONUSU : Davaya cevap dilekçemizin sunulmasıdır.
AÇIKLAMALAR :
Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan davaya ilişkin tensip zaptı ve cevap dilekçesi, davalı asile bizzat tebellüğ olunmakla, yasal süresi içerisinde, dava dilekçesine karşı yazılı beyanlarımızı sunuyoruz.
Davacı vekilinin iddia ettiği hususlar, tamamen gerçek dışı olup, işbu davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

İLK İTİRAZLARIMIZ
(Bu kısımda, “elbet biri tutar mantığıyla” aklımıza gelebilecek bütün ilk itirazlara değiniyoruz. )

1- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 116. Maddesinde sayılan ilk itiraz nedenlerinin tümünü tekrar ediyoruz. Mahkemeniz, yetkisiz olup, yetkisizlik nedeniyle davanın reddini talep ediyoruz. Aynı şekilde, mahkemeniz görevsiz de olduğundan, esasa girilmeksizin, görevsizlik nedeniyle de davanın reddini talep ediyoruz.

2- Dava değeri düşük gösterildiğinden, eksik harç ikmal edilmeden, davaya devam edilmesi, bu aşamada mümkün değildir. Eksik harcın ikmali için davacı tarafa kesin süre verilmesini, harcın, verilen kesin sürede ikmal edilmemesi durumunda, dava şartlarından olan harcın ikmal edilmemiş olması nedeniyle davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz.

3- Davaya konu talep, zamanaşımına uğradığından, zamanaşımı nedeniyle davanın reddini de talep ediyoruz.

4- Yargı yerinin caiz olup olmadığı, aynı konuda kesin hüküm bulunup bulunmadığı, davacının, dava açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı, kesin yetki kuralının bulunup bulunmadığı gibi hususlar, dava şartlarından olduğundan, bu hususların da ayrıca Sayın Mahkeme’ce resen araştırılmasını ve usule aykırılığın tespiti halinde, dava şartlarının yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmesini talep ediyoruz. Özetle, usul kuralları çerçevesinde, yazdığımız, yazmadığımız tüm ilk itirazlarımızı sunuyor ve davanın, esasa girilmeksizin usulden reddini talep ediyoruz.

ESASA İLİŞKİN BEYANLARIMIZ

(İlk itirazlar tutmamış olabilir. Bu bölümde davayı inkar yoluna gidiyoruz.)

5- Davacı tarafın sunmuş olduğu dava dilekçesinde, iddia etmiş olduğu hususlar, yasal dayanaktan yoksun, somut bir delile dayanmayan ve tamamen soyut iddialardan ibaret olup, bu beyanlara itibar edilmesi hukuken mümkün değildir. Davacı taraf, iddia etmiş olduğu hususları ispat yükü altında olup, dava dilekçesinde delil olarak sunulan bilgi ve belgelerin hiçbiri, usul kuralları çerçevesinde, iddia edilen vakıayı ispata elverişli araçlar değildir.
6- Davacı ile müvekkilim arasında, dava dilekçesinde iddia edilen hususlar, hiç bir zaman gerçekleşmemiş olup, davacının talepleri, tamamen karşılıksız maddi menfaat temin etmek üzere dile getirilmiştir.
7- Her ne kadar dava dilekçesi, etkileyici bir üslupla kaleme alınmış ise de, yukarıda da değindiğimiz üzere, iddia edilen hususların hiç biri, gerçeği yansıtmadığından, davanın kabulü halinde, davacı taraf, sebepsiz yere zenginleşecek, hakkaniyete tamamen aykırı bir hüküm tesis edilmiş olacaktır.

8-  Müvekkilim, çevresinde sayılan, sevilen, saygınlığı ile bilinen, borçlarına sadık biridir. Dolayısı ile, dava dilekçesinde iddia edilen hususların gerçek olma ihtimali bulunmamaktadır.

(Bu kısımda, işlerin kesat olduğunu çaktırmadan vurguluyor ve duygu sömürüsü yapıyoruz.)

9- Davanın reddi halinde lehimize hükmedilecek vekalet ücreti ise, böylesine edebi bir cevap dilekçesi yazmış olmamız vesilesi ile, cevap dilekçemizin değerine karşılık gelmese de, bir nebze olsun ofisimizin ve personelin ihtiyaçları gibi faydalı işler için kullanılabilecek, bu vesileyle gerçek adalet de Yüce Mahkemenizce tecelli edecektir.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, BK,TTK,İK sair tüm yasal mevzuat
DELİLLER :Görünen köy kılavuz istemeyeceğinden, delil sunma ihtiyacı da duymuyoruz.
NETİCE-İ TALEP :Yukarıda arz ve izah olunan veya Sayın mahkemece resen göz önünde bulundurulacak sebeplerle;
1- Haksız ve yasal dayanaktan yoksun  davanın reddine,
2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine,
3- Lehimize hükmedilecek vekalet ücretinin, Vakıflar Bankası İstanbul Adalet Sarayı Şubesi’nde bulunan TR49 5001 1990 6589 2548 74 İban nolu hesabımıza havalesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim. (Bu kısımda da kararı icraya koyup bir de icra vekalet ücreti almak gibi bir düşüncemiz olmadığını, tok gözlü olduğumuzu vurguluyoruz.)

Davalı Vekili

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat