İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmeyen Davalar

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/7478
K. 2016/10845
T. 20.06.2016

* İLAMIN KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONULABİLECEĞİ İSTİSNAİ KURALLAR(Temyiz Kararın İcrasını Durdurmasa da Taşınmaza ve İlgili Ayni Haklara/Aile ve Şahsın Hukukuna/Mahkumiyete İlişkin İlamların Tazminat ve Yargılama Giderleri Kısımlarına/Kira Tespit/Menfi Tespit/Yabancı Mahkeme İlamlarının Tenfizi/Sayıştay Kararları/İdare Aleyhine Açılan Haciz Veya İhtiyati Haciz Uygulamaları İle İlgili Davalarda Verilen Kararların İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmediği)
* TEMYİZ EDİLEN KARARLARIN TAKİBE KONULABİLECEĞİ İSTİSNAİ KURALLAR (Taşınmaza ve İlgili Ayni Haklara/Aile ve Şahsın Hukukuna/Mahkumiyete İlişkin İlamların Tazminat ve Yargılama Giderleri Kısımlarına/Kira Tespit/Menfi Tespit/Yabancı Mahkeme İlamlarının Tenfizi/Sayıştay Kararları/İdare Aleyhine Açılan Haciz Veya İhtiyati Haciz Uygulamaları İle İlgili Davalarda Verilen Kararların İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmediği)
* İNFAZI İÇİN KESİNLEŞMESİ GEREKMEYEN DAVALAR (Taşınmaza ve İlgili Ayni Haklara/Aile ve Şahsın Hukukuna/Mahkumiyete İlişkin İlamların Tazminat ve Yargılama Giderleri Kısımlarına/Kira Tespit/Menfi Tespit/Yabancı Mahkeme İlamlarının Tenfizi/Sayıştay Kararları/İdare Aleyhine Açılan Haciz Veya İhtiyati Haciz Uygulamaları İle İlgili Davalarda Verilen Kararların İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmediği – Temyizin Kararın İcrasını Durdurmayacağı)
* ŞİKAYET (Takip Dayanağı İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı – Dayanak İlamın Eda Hükmü İçeren Alacak Davasına İlişkin Olduğu/İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmediği/Temyizin Kararın İcrasını Durdurmayacağı)
* EDA HÜKMÜ İÇEREN ALACAK DAVASI (İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmediği/Temyizin Kararın İcrasını Durdurmayacağı – Takip Dayanağı İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı Şikayetinin Reddi Gerektiği)
1086/m. 443/1-4
6100/m. 367/1
5275/m. 4
2004/m. 16, 72
832/m. 64
2577/m. 28/1
12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı
ÖZET : Şikayetçi borçlu vekili dilekçesinde diğer şikayet nedenlerinin yanısıra takip dayanağı ilamın kesinleşmeden takibe konulamayacağını belirtip takibin iptalini istemiştir. Temyiz kararın icrasını durdurmaz, ancak, bu kuralın istisnaları yasalarda düzenlenmiştir.
– Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar,
– Mahkumiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları,
– Kira tespit ilamları,
– Menfi tespit davasına ilişkin ilamlar,
– Yabancı Mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar,
– Sayıştay kararları,
– İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar, infazı için kesinleşmesi gerekmez. Dayanak ilam, eda hükmü içeren alacak davasına ilişkin olup infazı için kesinleşmesi gerekmez.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Şikayetçi borçlu vekili dilekçesinde diğer şikayet nedenlerinin yanısıra takip dayanağı ilamın kesinleşmeden takibe konulamayacağını belirtip takibin iptalini istemiş, mahkemece şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmiş olup hüküm alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.
6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken HUMK’nun 443/1 (HMK. 367/1 m.) maddesi gereğince, temyiz kararın icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Bu kuralın istisnaları da yine yasalarda düzenlenmiştir.
Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar (HUMK. 443/4 m.),
Mahkumiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları, (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 4. maddesi),
Kira tespit ilamları (12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı), Menfi tespit davasına ilişkin ilamlar (İİK 72. madde), Yabancı Mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar (MÖHUK. 41/2),
Sayıştay kararları (832 sayılı Sayıştay Kanunu 64. madde),
İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1)
İcra takibinin dayanağı İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi’nin 23.12.2014 tarih 2010/721 Esas 2014/2187 Karar sayılı ilamında davacı tarafça 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 eğitim ve öğretim yıllarına ait ders ve yurt ücretleri toplamı olan 41.010,00 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesi talep edilmiş olup mahkemece de davanın kısmen kabulüne 30.478,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir. Bu haliyle dayanak ilam, eda hükmü içeren alacak davasına ilişkin olup infazı için kesinleşmesi gerekmez. Mahkemece diğer şikayet nedenleri incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 27,70 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 20.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat