İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE YETKİLİ İCRA DAİRESİNİN BELİRLENMESİ

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE YETKİLİ İCRA DAİRESİNİN BELİRLENMESİ

YARGITAY 15.HUKUK DAİRESİ
ESAS: 2013/5823
KARAR: 2014/1

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklandığı iddia edilen alacak ile ilgili yapılan icra takibine itirazın iptâli talebine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı davasında davalıya ait otelde bulunan telefon santralinin bakım onarımını üstlendiğini, 12.12.2010 tarihinde çevreye yıldırım düşmesi ve voltajlarda meydana gelen dalgalanmalar ve elektrik kesintileri sonucu santralde ciddi hasar meydana geldiğini, arızanın onarımını yaptığını ancak bedelinin ödenmediğini belirterek alacağı ile ilgili yaptığı takibe itirazın iptâline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı savunmasında ve icra takibindeki itirazında ikametgahlarının A… olduğunu bu nedenle icra dairesi ve mahkemenin yetkili olmadığını, davacının iddia ettiği işi yapmak için teklif gönderdiğini ancak fiyatın yüksek bulunması nedeniyle davacıya yaptırılmadığını belirtmiştir.

Davacı ve davalı arasında düzenlenen sözleşmenin 8. maddesinde “… yangın, voltaj değişiklikleri, yıldırım…”gibi sebeplerle arıza oluşması halinde bunların sözleşme kapsamına dahil olmayacağı, onarımın yapılması halinde bedelinin müşteri yani davalı tarafından ödeneceği kabul edilmiştir. Davacı dava dilekçesinde arızanın voltaj değişikliklerinden kaynaklandığını açıklamıştır. Bu durumda taraflar arasındaki ihtilâfın sözleşme dışı kabul edilen imalâtlarla ilgili olduğuna göre mahkemenin ve icra dairesinin yetkisinin de sözleşme hükümlerine göre değil genel hükümlere göre belirlenmesi gerekir.

İtirazın iptali davasını gören mahkemece öncelikle takip dosyasındaki icra dairesinin yetkisine yönelik itirazın incelenmesi gerekir. Mahkemenin yetkisine yönelik bir itirazın var olup olmaması bu incelemenin yapılmasına etkili değildir. Diğer yandan itirazın iptâli davasının görülebilmesi, geçerli bir icra takibinin varlığına bağlıdır. Ortada geçerli takip yoksa itirazın iptâli davasının görülebilmesine usulen olanak yoktur. İcra dairesinin yetkisine itiraz halinde bu itiraz usulünce incelenip sonuçlandırılmadığı sürece geçerli bir takibin varlığından söz edilemez. O halde mahkemece icra dairesinin yetkisine itiraz edildiği gözetilerek eldeki dava da öncelikle bu itiraz incelenerek sonuçlandırılmalıdır. Diğer taraftan ilâmsız icrada genel yetkili icra dairesi borçlunun ikametgahındaki icra dairesidir. Sözleşmeden doğan alacaklarda akdin ifa edileceği yerdeki icra dairesi de özel olarak yetkilidir.

Somut olayda, davalı borçlunun ikametgahının A… olduğu anlaşılmaktadır. Akdin ifa yerinin de aynı yerde olduğu dava dilekçesinde de belirtilmiştir. Bu durumda, yetkili icra dairesi davalının ikametgahının bulunduğu ve akdin ifa edildiği A… İcra Müdürlüğü’dür. Taraflar arasında B… İcra Müdürlüğü’nü yetkili kıldıklarına dair yazılı olarak yapılmış bir yetki anlaşması da sunulmamıştır. Davalının B… İcra Müdürlüğü’nün yetkili olmadığına, yetkili icra dairesinin A… İcra Müdürlüğü olduğuna dair icra dairesine yapmış olduğu itirazı usul ve yasaya uygundur. O halde mahkemece, B… İcra Müdürlüğü’nün yetkili olmadığı ve ortada geçerli bir icra takibi bulunmadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, ortada geçerli bir takip varmışçasına işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu nedenlerle bozulması uygun görülmüştür.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 06.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat