…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                              …….

 

 

İHALENİN FESHİNİ

İSTEYEN ALACAKLI     :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

KARŞI TARAF

BORÇLU                       :…….

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİ                :…….

 

KONU                           : İhalenin Feshi Talebimiz Hk.

 

İCRA DOSYASI :…….

 

AÇIKLAMALAR : Borçlu …….’nın  maliki ve hissedarı bulunduğu ……. İli, ……. İlçesi, ……. Köyü,……. Mevkiinde, pafta ……., parsel ……. tapuya kayıtlı ……m2 miktarlı bahçe vasıflı taşınmazın hissesine isabet eden ../.. sı …….nün …./…. E. Sayılı dosyasındaki borcundan dolayı ../../…. tarihinde alıcı üçüncü kişiye ………-TL bedelle ihale edilmiştir.

 

Yapılan ihale sonucunda alıcı tarafından ödenen para ile alacağın tamamı karşılanmamıştır. Yapılan ihale usulsüzdür.

 

Şöyle ki ;

 

Bu nedenlerle ihalenin feshi için Mahkemenizde bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

  1. NEDENLER : İİK. Madde 134 ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER                     : İcra Dosyası ve İçeriği

 

İSTEM SONUCU           : Arz edilen nedenlerle usulsüz olan ihalenin feshine, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

 

                                             ALACAKLI VEKİLİ

 …….

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!