İhale makamının işçinin ücretinden sorumluluğu – Yargıtay kararları

İhale makamının işçinin ücretinden sorumluluğu – Yargıtay kararları

…Somut olayda yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda ihale makamı olan davalı bakanlığın davacı işçinin ücretinden sorumluluğu işverenin yanında ve yasadan doğan bir sorumluluk olup son 3 aylık ücretle sınırlıdır. Davacı işçinin son 3 aylık ücretinin tahsiline karar verilmesi gerekirken 5 aylık ücretin davalıdan tahsiline karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2010/1369 E. 2011/4971 K. 24.02.2011

…Somut olayda davalı işçi merkez şantiyenin 110 Km uzağında bir yerde çalışmakta olup şantiye hizmet binasında yapılan ilandan haberdar olduğu yöntemince kanıtlanabilmiş değildir.
Öte yandan yukarıda açıklandığı üzere davacı ihale makamının işçi ücretlerinin ödenip ödenmediği noktasında kontrol yükümlülüğü olup, bu yönde gerekli işlemlerin yapılmadığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.
Davacı ihale makamının İş Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca sorumlu olduğu kabul edilmelidir. Davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2010/45071 E. 2011/46600 K. 30.11.2011

…Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücret alacağı, yıllık izin, fazla mesai ücreti, yol ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Somut olayda davalı idare ile diğer davalı Ş. Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ortağı olduğu ortak girişim arasında “İstanbul Anadolu Yakası Adalet Binası İnşaatı” konulu anahtar teslim işin yapılmasıyla ilgili yapım işlerine ait tip sözleşme imzalanmıştır. Davacının da davalı Ş. Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin alt işverenlerinde bu kapsamda çalıştığı anlaşılmaktadır.
Davalı idare, ihale makamı olup somut olay bakımından işveren sıfatına sahip değildir. Bu sebeple davalı idare ile diğer davalılar arasında alt işverenlik ilişkisinden söz edilemez. Şu halde davalı idarenin ihale makamının sorumluluğu kapsamında yukarıdaki esaslara göre davacının sadece son üç aya ilişkin ücret talebinde sorumlu olduğu, diğer taleplerinden ise sorumlu olmadığı göz ardı edilerek davacının tüm taleplerinden davalıların müteselsil sorumluluğuna karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22. HD 2013/23817 E. 2014/13700 K. 20.05.2014

…Somut olayda; davacı iş sözleşmesinin 30.11.2003 tarihinde feshedildiğini ve son 7 aylık temel ücretinin ödenmediğini, İş Kanunu gereğince bu alacağının son 3 ayından D.’ nin de sorumlu olduğunu iddia ederek dava açmıştır.
Mahkemece; davacının son 7 aylık ücretinin ödenmediği kabul edilerek işverenden tahsiline karar verilmiş, ancak ihale makamı olan D. işlerine bir başvurusu olmadığı gerekçesiyle D. Genel Müdürlüğü hakkındaki davanın reddine ve karar verilmiştir.
İhale makamının yaptığı ilan üzerine işçinin başvuruda bulunmaması anılan makamın sorumluluğunu ortadan kaldıran bir durum değildir.
Bu nedenle son üç aylık ücret alacağından işverenle birlikte ihale makamı da sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken ihale makamı hakkındaki davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.
9. HD. 2012/21816 E. 2012/25381 K. 02.07.2012

…Somut olayda; davalı B. tarafından kendisine ihale ile anahtar teslimi iş verilen diğer davalı M. firması tarafından davacı işçinin 2007/ Haziran ve Temmuz ayı ücretinin ödenmediği anlaşılmaktadır.
Yukarıda açıklanan ilkeler gereğince ihale makamı durumunda bulunan davalı B’ın, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca davacının ödenmeyen normal ücret alacağından sorumluluğu bulunmaktadır. Ücret alacağından davalı B’ın da sorumluluğuna karar verilmemesi hatalıdır.
9. HD. 2010/1091 E. 2012/11247 K. 04.04.2012

…Somut olayda; davalı İ. İl Özel İdaresi tarafından ihale edilen Bayındırlık binası güçlendirme işinde diğer davalı G. İnşaat tarafından davacı işçinin ücretinin ödenmediği anlaşılmaktadır.
Yukarıda açıklanan ilkeler gereğince ihale makamı durumunda bulunan davalı İ. İl Özel İdaresi’nin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca davacının ödenmeyen ücret alacağından sorumluluğu bulunmaktadır.
Ücret alacağından davalı İ. İl Özel İdaresi’nin de sorumluluğuna karar verilmemesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2010/2087 E. 2010/25642 K. 23.09.2010

….Somut olayda; davalı B. tarafından kendisine ihale ile anahtar teslimi iş verilen diğer davalı Ç. İnşaat AŞ tarafından davacı işçinin 2005/Mayıs ve Haziran ayı ücretinin ödenmediği anlaşılmaktadır.
Yukarıda açıklanan ilkeler gereğince ihale makamı durumunda bulunan davalı B.’ın, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca davacının ödenmeyen ücret alacağından sorumluluğu bulunmaktadır.
Ücret alacağından davalı B.’ın da sorumluluğuna karar verilmemesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2008/27987 E. 2010/12568 K. 06.05.2010

…Dosya kapsamı ile ihalenin Belediye tarafından 30.10.2006 tarihi itibarıyla feshedildiği, davacının 2006 yılı eylül ve ekim ayı ücretlerine mahsuben ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır.
Dava konusu 2006 yılı kasım ayı ücretinin, ihalenin feshinden sonra hak edilmesi nedeniyle 4857 Sayılı Yasanın 36 maddesinin uygulanma olanağı bulunmamaktadır.
Aynı konuda talebin reddine ilişkin verilen emsal nitelikte kararlar da Dairemizin 2008/3774 E-2009/15574 K.,2008/22807 K-2010/11002 K sayılı onama kararları ile kesinleşmiştir.
Bu nedenle davanın reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD 2008/23988 E. 2010/9773 K. 08.04.2010

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat