70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İcra Müdürü Tarafından İhale Kararının Kaldırılması – Av. İlayda İrem POLAT

İcra Müdürü Tarafından İhale Kararının Kaldırılması

İlgili Yasa

İhalenin feshi ve farkının tahsili:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 133- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra müdürü tarafından aldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129’ncu maddenin ilk fıkrasına uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle gayrimenkul kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa gayrimenkul icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilânla yetîıûnr. Bu artırmada teklifin, 129’ncu maddenin ikinci fıkrasındaki hükümlere uyması şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale olunur.

İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve teklifleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa Öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.

İcra Müdürü Tarafından İhale Kararının Kaldırılması Açıklama

Taşınmaz kendisine satılan kimse hemen veya verilen süre içinde satış bedelini vermediği takdirde, icra müdürü; ihale kararını kaldırarak teminat akçesi alıcının sorumlu olduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkoyacaktır, kendisinden önce en yüksek teklifle bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey uygun bulunması halinde, bu peyle taşınmaz kendisine teklif edilecek ve 3 gün içinde almayı kabul ederse ona ihale olunacak yani satılacaktır. Kabul etmez veya cevapsız bırakırsa yahut bulunamazsa, taşınmaz icra dairesince ivedilikle artırmaya çıkarılacaktır. Artırma ilgililere tebliğ edilmeyecek, yalnızca satıştan en az 7 gün önce ilân yapılacaktır. Bu artırmada en çok artırana taşınmaz ihale olunacaktır.

İhaleye katılıp da sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine neden olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıçla temerrüt faizinden zincirleme sorumlu olacaklardır. Bunları ilâma gerek olmadan icra müdürlüğünce tahsil olunacaktır.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!