70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İcra Dairesinde Taşınmazların Satışı – Av. İlayda İrem POLAT

İlgili Yasa

Satış müddeti:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 123- Gayrimenkuller, satış talebinden nihayet iki ay içinde icra dairesi tarafından açık artırma ile satılır.

Artırma şartları:

  1. Şartnamenin açık bulundurulması:

MADDE 124- İcra dairesi gayrimenkulun bulunduğu yerin adetlerine göre en elverişli tarzda artırma şartlarını tesbit eder.

Bunları ihtiva eden şartname artırmadan evvel en az on gün müddetle icra dairesinde herkesin görmesi için açık bulundurulur.

(Değişik: 09.11.1988 – 3494/16 md.) Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimen­kulun muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri şartnameye yazılır.

Satlığa çıkarılan gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarki fıkrada yazılı nispet raddesinde ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

2- Kapsam:

MADDE 125- Artırma şartnamesinde gayrimenkulun, üzerindeki irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri, ipotekler, ipotekli borç senetleri, irat senetleriyle birlikte satıldığı ve borçlunun bu gayrimenkul ile temin edilmiş şahsi borçlarının da alıcıya intikal eyliyeceği tasrih olunur.

ipotek ve ipotekli borç senediyle temin edilmiş olupta bu suretle müşteriye devrolunan borçtan asıl borçlunun kurtulması alacaklının müracaat hakkının mahfuz olduğunu ihaleden itibaren bir sene içinde kendisine bildirmemiş olmasına bağlıdır (K. M.803).

Gayrimenkul rehinle temin edilmiş muaccel borçlar, müşteriye devredilmeyip satış bedelinden tercihan ödenir.

Artırma şartnamesinde hangi masrafların müşteriye ait olacağı tasrih olunur.

İcra Dairesinde Taşınmazların Satışı Açıklama

(Mahcuz) Hacizli taşınmazlar, satış isteminden itibaren en son 2 ay içinde icra dairesince açık artırma ile satılacaktır.

İcra müdürlüğü taşınmazın bulunduğu yörenin adetlerine göre e uygun artırma koşullarını tespit edecektir. Bu hususları kapsayan şartname, artırmadan Önce en az 10 gün süreyle icra müdürlüğü binasında herkesin göreceği şekilde açık bulundurulacak, artırmaya katılacakların taşınmazın tahmin edilen değerinin % 20’si oranında pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri şartnameye yazılacaktır. Şu kadar ki; satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı, % 20 oranında ise artırmaya katılımı halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmayacaktır.

Artırma şartnamesinde; taşınmazın,

  1. Üzerindeki irtifak haklan,
  2. Taşınmaz mükellefiyetleri,
  3. İpotekler,
  4. İpotekli borç senetleri,
  5. İrad senetleri,

ile birlikte satıldığı ve borçlunun bu taşınmaz ile sağlanmış şahsi borçlarınm da alıcıya geçeceği belirtilecektir.

Taşmmaz rehinle temin edilmiş muaccel (vadesi gelmiş) borçlar, müşteriye de\Tedilmeyip satış bedelince tercihli olarak ödenecektir. Ayrıca, artırma şartnamesinde hangi masrafların müşteriye ait olacağı da gösterilecektir.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!