70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İç Genelgenin İptali İstemi – Av. İlayda İrem POLAT

Dinlenme Ve Bakımevi Müdürlüğünde Hemşire Olarak Görev Yapan Davacı

İzmir BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
İdari Dava Dairesi
Esas: 2013 / 5904
Karar: 2013 / 5266
Karar Tarihi: 08.10.2013
(6100 S. K. m. 333)

 

İSTEMİN ÖZETİ: İzmir İli, Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü’nde hemşire olarak görev yapan davacının, 2012 yılı Şubat ayı içerisinde hastalık izni kullandığı gerekçesiyle Mart ayında fazladan yazılan nöbetin iptal edilmesi istemiyle 30.03.2012 tarihinde yaptığı başvurunun reddine ilişkin 10.05.2012 tarihli, 2586 sayılı Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü işleminin ve bu işlemin dayanağı İzmir Valiliği Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü’nün 31.01.2012 tarihli 728 sayılı iç genelgesinin iptali istemiyle açılan davada; günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan devlet memurlarının çalışma saat ve şekillerinin kurumlarınca düzenlenme imkanı bulunmakta ise de; kurumlarca yapılacak bu düzenlemelerde ilgili yasal düzenlemelerin de dikkate alınması gerektiği, olayda; Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü’nde görev yapan sağlık personelinin yoğun nöbetleri olan tarihlere denk gelecek şekilde rapor alma eğilimi gösterdiği, bu durumun da görevini hakkıyla yerine getiren diğer çalışanlara aşırı bir nöbet yükü oluşturduğu gerekçesiyle, rapor alarak nöbetlerini tutmayan kişilerin nöbet çalışmalarının raporlarının bitiminde tamamlattırılması amacıyla çalışma saatleri formüle edilmiş ise de; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda hastalık izninin yasal bir izin hakkı olarak düzenlendiği, memurların hastalık izni kullandıkları gerekçesiyle fazladan nöbet tutturulması uygulamasının 657 sayılı Yasaya aykırı olduğu, Kurumda nöbet tutmamak amacıyla rapor aldığı düşünülen personel ile ilgili olarak, alınan raporun usulüne uygun bir rapor olup olmadığı hususunda gerekli incelemenin yaptırılarak idari soruşturma başlatılmasının mümkün olduğu, bu durumun çalışma saatlerinin Yasaya aykırı olarak düzenlemesinin gerekçesini oluşturmayacağı, dolaysıyla davacıya, 2012 yılı Şubat ayı içerisinde hastalık izni kullandığı gerekçesi ile Mart ayında fazladan yazılan nöbetin iptal edilmesi istemiyle 30.03.2012 tarihinde yapılan başvurunun reddine ilişkin 10.05.2012 tarihli, 2586 sayılı Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü işleminin ve bu işlemin dayanağı İzmir Valiliği Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü’nün 31.01.2012 tarihli 728 sayılı iç genelgesinde hukuka ve yasal mevzuat hükümlerine uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin 08/10/2013 gün ve E:2012/1182, K:2013/993 sayılı kararının; sadece hizmetin isleyişini sağlamak, iç denetim mekanizmasını kullanmak için dava konusu işlemlerin tesis edildiği, bu kuralların bütün personele eşit olarak uygulandığı, mahkemece bu husus dikkate alınmadan verilen kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

Fazladan Yazılan Nöbetin Dayanağı Olan İç Genelgenin İptal Edilmesi İstemi

TÜRKMILLETIADINA

 

Hüküm veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:

 

İzmir 2. İdare Mahkemesi Hakimliğince verilen 08/10/2013 gün ve E:2012/1182, K:2013/993 sayılı kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, kararın bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle; itirazın reddine, anılan kararın onanmasına, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderlerinin itiraz eden üzerinde bırakılmasına, yatırılan posta gideri avansından artan miktarın mahkemesince HMK’nun 333. maddesi uyarınca kararın kesinleşmesinden sonra yatırana iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde mahkememizden karar düzeltme isteme yolu açık olmak üzere 08.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!