Hükümlüler Nasıl Nakil Edilir?

Hükümlüler Nasıl Nakil Edilir?

Nakiller

Hükümlüler;

 • Kendi istekleri veya toplu sevk,
 • Disiplin,
 • Asayiş ve güvenlik,
 • Hastalık,
 • Eğitim, öğretim,
 • Suç ve yargılama yeri

nedenleriyle başka bir kuruma nakledilebilirler. (m. 53/1)

Hükümlü nakilden önce aranır ve kurum hekimine, yoksa diğer bir resmî he­men muayene ettirilir; muayene sonucu yola çıkarılamayacağı anlaşılanlar, kurumun en üst amirince derhâl resmî bir sağlık kuruluşuna sevk edilir. Mazeretinin, bir hastalığın uzmanı olmak üzere en az iki uzman hekimin imzaladığı ve hastane hekimin onayladığı resmî rapor ile belgelenmesi hâlinde nakil, mazeret ortadan kalkıncaya kadar geri bırakılır ve durum Adalet Bakanlığına bildirilir, (m. 53/2)

Kendi istekleri ile nakil

Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilmeleri için;

 • Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirlen bir dilekçe vermeleri,
 • Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri,
 • Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre kalmamış olması,
 • İyi hâl göstermeleri, disiplin cezası almamış veya kaldırılmış olması,
 • İstekte bulunulan kurumda yer, kapsama gücü ve sınıfının uygun bulunma ve tutukevi olmaması,
 • Mahkûmiyet sürelerine uygun hükümlülerin barındırıldığı bir kurum olması,

Bu hükümlüler nakledildikleri kuramlarda, eğitim öğretim veya hastalık ne­deniyle nakil hariç, bir yıl kalmak zorundadırlar. Çocuklar bakımından bu süre altı ay olarak uygulanır, (m. 54/2)

Disiplin nedeniyle nakil

Hükümlü, hücreye koyma cezasını gerektiren eylemlerde bulunması hâlinde kurum yönetimince hakkında disiplin işlemi yapılır ve kurum en üst amirinin iste­mi üzerine Bakanlıkça başka kuramlara nakledilebilir. Disiplin cezaları yeni ku­ramlarda çektirilir, (m. 55/1)

Bu hükümlüler nakledildikleri kuramlarda, mahkeme kararı, kurum güvenliği, can güvenliği veya hastalık sebepleriyle nakil hariç, altı ay kalmak zorundadırlar, (m. 55/2)

Zorunlu nedenlerle nakil

Kuramların elverişsiz ve yetersiz kalması, kapsama gücünün aşılması, kullanı­lamaz hâle gelmesi, asayiş, güvenlik, doğal afet, yangın ve büyük onarım gibi zo­runlu nedenlerle başka kuramlara nakledilmeleri gerekli görülen hükümlüler, yargı çevresi dışında Adalet Bakanlığınca belirlenen ve konumlarına uygun olan diğer kuramlara nakledilebilirler. (m . 56)

Hastalık nedeniyle nakil

Hastaneye şevki zorunlu görülen hükümlü, bulunduğu yere en yakın tam te­şekküllü Devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılır, (m. 57/1)

Bu hastanelere gönderilen hükümlülerin başka yerlerdeki hastanelere şevki, sağlık kurulu raporuyla, acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması hâlinde, varsa biri hastalığın uzmanı olmak üzere iki uzman hekim tarafından verilip, başhekim tara­lından onaylanan ve hastalığın sebebi, tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastane­de gerçekleştirilemediği, hastaya nerede ve ne tür bir tedavi gerektiğini açıkça be­lirten bir raporla mümkündür. Bu durumda da en yakın ve hükümlü koğuşu bulu­nan Devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilir, (m. 57/2)

Hükümlünün bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceği­nin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir; aksi hâlde hükümlü ait oldu­ğu kuruma iade edilir, (m. 57/3)

Hükümlü, acil hâller dışında özel sağlık kuruluşlarında tedavi edilemez. Acil hallerin varlığı hâlinde Adalet Bakanlığına bilgi verilir.(m. 57/4)

Hükümlü, sağlık nedenleriyle bulunduğu kurumda kalmasının uygun olmadığı kurum hekiminin önerisi ve en üst amirinin isteği üzerine alınacak sağlık kurulu raporuyla belirlendiği takdirde, başka kuramlara nakledilebilir. (m. 57/5)

Nakillerde alınacak tedbirler

Hükümlülerin kuruma veya başka bir yere götürülüp getirilmesi sırasında,  bir araya gelmelerine ve başkaları tarafından görülmelerine engel olacak tedbirler alınır, (m. 58/1)

Hükümlü, havalandırma ve ışık durumu yetersiz araçlarla, eziyet verici veya onur kırıcı şekilde nakledilemez. Nakil sırasında alınacak tedbirler, hükümlünün fiilini önleyici ve yukarıdaki fıkrada yazılı engelleri gerçekleştirici sınırları aşamaz ve görevlilerle herhangi bir tartışmaya girmelerini engelleyici boyutla geçemez, (m. 58/2)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat