HİSSE SENEDİ REHİN SÖZLEŞMESİ

HİSSE SENEDİ REHİN SÖZLEŞMESİ

İşbu Hisse Senedi Rehin Sözleşmesi “Rehin Sözleşmesi” Rehin Veren ile Türkiye ….. Bankası A.Ş. “Rehin Alan” arasında aşağıda belirtilmekte olan şartlar çerçevesinde akdedilmiş ve Rehin Veren ile Rehin Alan aşağıdaki düzenleme, hüküm ve şartlarda mutabık kalmışlardır.

1- Tanımlar

Rehin Alan/Banka         :    Türkiye ….. Bankası A.Ş.

Rehin Veren                 :    …..

Kredi Borçlusu/Müşteri :    …..

Kredi Sözleşmesi/leri    :    …..

MKK Sicil No             :    …..

Nominal Bedel              :    …..

2- Sözleşmenin Konusu

Rehin Veren, Müşteri’nin Rehin Alan ile akdettiği Kredi Sözleşmesi/leri’ne istinaden Müşteri lehine açılan krediler nedeniyle doğan tüm borçların “Teminat Altına Alınmış Borçlar” teminatını teşkil etmek üzere;

–    Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi (“MKK”) nezdinde kayıtlı Sicil Numarası altında sahip olduğu tüm yatırım hesaplarında bulunan ve Ek 1’deki listede dökümü yapılan hisse senetlerinin ve bunların temsil ettiği hisseleri, “Rehinli Hisse Senetleri”, ve

–    Rehinli Hisse Senetleri’nin satışı halinde satış bedellerinin alacak kaydedileceği Rehin Alan nezdinde mevcut mevduat hesaplarını, ileride bu hesaplara, her ne suretle olursa olsun alacak geçirilecek meblağları ve işlemiş/işleyecek faizlerini “Rehinli Hesaplar”,

(hepsi birlikte “Rehinli Değerler”) Rehin Alan’a ilk sırada rehnetmiştir “Rehin”.

3- Rehnin Kapsamı ve Devamlılığı

Rehin, Rehinli Değerler’in sağladığı aşağıda sayılan hak ve alacakları da kapsar:

–    temettü/kar payı hakları,

–    bütün hakları, alacakları,

–    vadesi gelmiş ve gelecek faizlerini ve diğer teferruatını,

–    yeni hisse senedi almaya ilişkin öncelik hakkını ve diğer imtiyazları,

–    oy hakkı ve tasfiyeden pay alma haklarını,

–    Rehinli Hisse Senetleri’ne bağlı olarak çıkarılacak yeni pay ve pay senetleri,

–    gerek bedelli gerekse bedelsiz sermaye artırımından ötürü Rehinli Hisse Senetleri’ne isabet edecek yeni paylar ve bu yeni payları temsil eden hisse senetleri

Rehin Alan, Rehinli Hisse Senetleri’ne karşılık tahakkuk ederek ödenecek temettü (kar payı) tutarlarını tahsile ve ahzu kabza yetkilidir.

4- Rehnin Paraya Çevrilmesi

Taraflar Kredi Sözleşmesi/leri’nde belirtilen temerrüt hallerinden birisinin gerçekleşmesi üzerine Teminat Altına Alınmış Borçlar’ın tamamının muacceliyet kesbedeceği ve Rehin Alan’ın Teminat Altına Alınmış Borçlar’dan kaynaklanan alacaklarını, işbu Rehnin herhangi bir hukuki takip işlemine veya İcra ve İflas Kanunu’nun menkul rehininin paraya çevrilmesi yoluna başvurmaksızın Rehin Alan tarafından doğrudan doğruya veya piyasa rayici üzerinden piyasada paraya çevrilmesinden edinilecek tutarlardan tahsil edeceği konusunda mutabık kalmışlardır.

5- Beyanlar ve Taahhütler

Rehin Veren aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt eder:

  1. Rehinli Değerler’i daha önce herhangi bir üçüncü şahsa temlik yahut rehin etmediğini, bunlar üzerinde haciz ve tedbir de dahil olmak üzere herhangi bir takyidat, üçüncü kişiler lehine herhangi bir alım opsiyonu, rüçhan hakkı veya benzeri haklar bulunmadığını, rehnin tesis edilmesinin ana sözleşmesine, tabi olduğu mevzuata aykırı olmadığını ve taraf olduğu herhangi bir sözleşmeye aykırılık teşkil etmediğini ve etmeyeceğini, söz konusu sözleşmeler çerçevesinde temerrüde sebebiyet vermeyeceğini, işbu Rehin Sözleşmesi ile kurulan Rehnin, kendisi için bağlayıcı hükümler tesis ettiğini,
  2. İşbu Rehin Sözleşmesi’nin, Rehinli Hisse Senetleri üzerinde Rehin Alan lehine rehin tesis edilebilmesi için Rehin Verenin MKK nezdindeki yatırım hesabı üzerinde işlem yapmaya yetkili Aracı Kuruluş’a Ek 2’deki içerikte yazılı virman talimatı vereceğini, vermiş olduğu yazılı virman talimatına istinaden ilgili Aracı Kuruluş’tan Ek 3’teki içerikte bir teyit yazısını temin ederek Rehin Alan’a ibraz edeceğini ve Rehin’in MKK kayıtlarına işlenmesini temin edeceğini,

iii.  Rehinli Hisse Senetleri’nden nama yazılı olanlar için rehin keyfiyetinin hissedarı olduğu şirket pay defterine işlenmesini temin edeceğini, bu hususta hissedarı olduğu şirketin yönetim kurulu tarafından oybirliği ile alınmış bir yönetim kurulu kararını ve şirket pay defterinin ilgili sahifelerinin bu kayıtları ihtiva eden noter tasdikli suretlerini Rehin Alan’a işbu Rehin Sözleşmesi’nin imzalanmasını takip eden 10 (on) gün içinde ibraz edeceğini,

  1. Gerektiği durumlarda, Rehin keyfiyetinin hissedarı olduğu şirket pay defterine işlenmesi için şirketin sermayesini temsil eden imtiyazlı hisse senedi sahiplerinden gerekli onayları alacağını veya alınmasını sağlayacağını,
  2. Rehinli Hisse Senetleri’nin sağladığı bütün hak ve alacakların, teferruatının, vadesi gelmiş ve gelecek faizlerinin, kupon ödemelerinin, temettülerin/kar paylarının Rehin Alan’a ödenmesi yönünde Aracı Kuruluş’a gerekli talimatları vereceğini,
  3. Kaydileştirilmiş Rehinli Hisse Senetleri’ni Rehin Alan’ın bir alt hesabına aktararak Rehni kaydettireceğini ve Rehinli Hisse Senetleri üzerinde Rehin’in yasal mevzuat çerçevesinde tesis edildiğine dair MKK’dan bir rehin teyit yazısı alarak teyit yazısını işbu Rehin Sözleşmesi’nin imza tarihini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde Rehin Alan’a ibraz edeceğini, Rehin Alan’ın, işbu Rehin Sözleşmesi’nin imzasından sonra MKK’ya tek taraflı olarak rehin bildiriminde bulunmak hakkına da sahip olacağını,

vii. İşbu Rehin Sözleşmesi’ni imzalayan kişilerin Rehin Veren’i temsil ve ilzama yetkili olduğuna ve Rehin’in geçerli bir şekilde kurulması ve devamı için gereken tüm işlemleri ifa edeceğine ve önlemleri alacağına dair oybirliği ile alınmış noter tasdikli bir yönetim kurulu kararını, işbu Rehin Sözleşmesi’nin imzalanmasını takip eden 10 (on) gün içinde Rehin Alan’a ibraz edeceğini,

viii.            Rehinli Hisse Senetleri’ni ihraç etmiş olan şirketin yönetim kurulunun Rehin’in şirket pay defterine işlenmesini teminen, oy birliği ile alacağı yönetim kurulu kararının noter tasdikli suretini Rehin Alan’a ibraz edeceğini,

  1. Rehnin geçerli olarak kurulması ve hukuki sonuçlar doğurması için gerekli olan tüm işlemleri ifa ve intaç edeceğini ve Rehnin tesisi için gerekli olabilecek her türlü izin, onay ve tescil işlemini, masrafları kendisine ait olmak üzere yerine getireceğini,
  2. Rehinli Hisse Senetleri’nin kendisine sağladığı oy hakkını ve/veya rüçhan hakkını, Rehin’i olumsuz yönde etkileyecek veya ortadan kaldıracak şekilde veya işbu Rehin Sözleşmesi’nin geçersizliğine mahal verecek şekilde kullanmayacağını; işbu Rehin Sözleşmesi ve/veya Kredi Sözleşmesi/leri uyarınca herhangi bir temerrüdün oluşması halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, herhangi bir vekaletnameye dahi ihtiyaç bulunmaksızın Rehinli Hisse Senetleri’nin sağladığı oy hakkının ve/veya rüçhan hakkının Rehin Alan’ca kullanılacağını ancak yasal mevzuat gereğince Rehin Alan’ın oy hakkını ve/veya rüçhan hakkını kullanabilmesi için Rehin Veren’ce Rehin Alan’a vekalet verilmesinin gerekmesi halinde, bu vekaletnameyi ve gerekli diğer belgeleri, Rehin Alan’in talebi üzerine derhal düzenleyeceğini ve Rehin Alan’ın oy hakkını ve/veya rüçhan hakkını kullanabilmesini teminen gereken tüm işlemleri yapacağını, önlemleri alacağını.

Rehin Veren ayrıca Rehinli Hisse Senetleri’nin bedellerinin tamamen ödenmiş olduğunu ve MKK nezdinde yasal mevzuata uygun olarak kaydileştirilmiş olduğunu beyan eder.

6- Vergi, Resim, Harç ve Masraf Ödemeleri

İşbu Rehin Sözleşmesi’nin akdedilmesi, Rehinli Hisse Senetleri ve Rehinli Hesaplar’ın tanzim ve idamesi ile Rehin’in tesis ve icra edilmesine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak her türlü (her türlü damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, kambiyo gider vergisi, noter harçları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) vergi, resim, harç, fon ve masraflar ve bunlara ilişkin faiz ve cezaların ödenmesinden Rehin Veren sorumlu olacaktır.

7- Tebligat

İşbu Rehin Sözleşmesi tahtında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler Taraflar’ın işbu Rehin Sözleşmesi’nin sonunda belirtilen adreslerine iadeli taahhütlü posta yahut elden teslim suretiyle, kayıtlı elektronik posta veya Tarafların Sözleşme’nin sonunda belirtilen faks numaralarına faks gönderilmesi sureti ile yapılacaktır.

Rehin Veren, işbu Rehin Sözleşmesi ile ilgili tebligatlar için Rehin Sözleşmesi’nin sonunda belirtilen adresinin kanuni adresi olduğunu ve belirtilmekte olan telefon, faks numaralarının ve kayıtlı elektronik posta adresini halen kullanılmakta olduğunu beyan eder. Rehin Veren bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri önceden yazılı olarak Rehin Alan’a bildirecektir, aksi takdirde bu adres, telefon, faks numaralarına ve kayıtlı elektronik posta adreslerine yapılacak tebligatlar yasal olarak usulüne uygun yapılmış hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

8- Tabi Olunacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Rehin Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Rehin Sözleşmesi’nden doğan her türlü anlaşmazlığın çözümünde ….. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu yetki sözleşmesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre yetkili olan diğer mahkemelerin yetkilerini ortadan kaldırmaz.

9- Rehnin Süresi

Rehin, Teminat Altına Alınmış Borçlar tamamen sona erdiğinde sona erecektir.

10- Son Hükümler

İşbu Rehin Sözleşmesi Kredi Sözleşmesi/leri’nin ayrılmaz bir parçası ve onun tamamlayıcısı olup işbu Rehin Sözleşmesi’nde hüküm bulunmayan hallerde, ilgili Kredi Sözleşmesi/leri hükümleri uygulanacaktır.

Taraflar, 10 (on) madde, üç adet ek ve 7 sayfadan ibaret işbu Rehin Sözleşmesi’nin bütün maddelerini tek tek okuduklarını, aşağıya atacakları imzalarının Sözleşme’yi geçerli kılacağını ve kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında iki nüsha olarak imzalanmış ve bir sureti Müşteriye verilmiştir.

Rehin Veren                                     Rehin Alan

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat