70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Hırsızlık Sigortası Dava Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

Hırsızlık Sigortası Dava Dilekçesi

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI            :

 

VEKİLİ              :

 

DAVALILAR      :

 

KONUSU          :……………………………………..-TL ‘nin .. / .. / …. ödeme tarihi ,…………………………-TL ‘nin .. / .. / …. ödeme tarihinden itibaren başlayacak (  Toplam ……………………….-TL’nin  Fazlaya dair talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla )  banka reeskont faizi,masraflar,vekalet ücreti ile birlikte tahsili talebidir.

 

OLAYLAR         :1-Şirketimiz nezdinde ……………… sayılı  sigorta poliçesi ile …………………………………………. adına sigortalı  işyerinde .. / .. / …. tarihinde hırsızlık vakıası meydana gelmiştir.

 

2-Davalılardan………………………….. eylemi gerçekleştiren , ………… ………….. ise velayeti altındaki küçüğü ( ……….. …………….. ‘ i ) gerektiği gibi bakıp gözetmeyerek müvekkilimizin zarara uğramasına sebep olmuştur.Şirketimiz ve davalılar aleyhine Sigortalımız ……………………………. tarafından …………….Asliye Hukuk Mahkemesinin ……./…… E. Sayı ile dava açılmış ve sonuçlanan dava ile ilgili olarak …….nün ……. sayılı dosyasına 04.07.2002 tarihinde ………………………-TL yatırılmış ayrıca 21.07.2000 tarihinde de …………………-TL olmak üzere toplam ……………………..-TL sigortalımıza ödenmiştir.

 

3-Hasarın ödenmesi ile mukavele şartlarına ve Ticaret Kanununun 1301.maddesi hükmüne göre şirketimiz sigortalısının yerine halef olmuş ve sigortalının zararına sebebiyet verenler aleyhine mevcut hertürlü hakları şirketimize intikal etmiştir.

 

4-Hadise ile ilgili olarak tanzim edilen tutanak ve Mahkeme Kararına  göre meydana gelen olaydan  davalıların sorumlu olduğu belirlenmiştir.             Davalılar sigortalımıza ve dolayısı ile onun yerine kaim olan Şirketimize karşı sorumlu bulunduğundan işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER:  HUMK.,BK.,TTK.,Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

 

DELİLLER                :  Poliçe,………………Asliye Hukuk Mahkemesinin 2000/503 E.,……./……. K sayılı ilamı ve hertürlü kanuni delil.

 

CEVAP MÜDDETİ    : 10 Gündür

 

SONUÇ VE İSTEK  :  Yukarıda belirtildiği gibi   Taraflara tebligat yapılmasını ve subut bulacak davamız sonucunda ………………………………………-TL’nın 04.07.2002 , ……………………………-L ‘nin 21.07.2000  ödeme tarihinden (toplam …………………….-TL fazlaya dair talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla ) itibaren banka reeskont faizi,masraflar,vekalet ücreti ile birlikte davalılardan  tahsiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. …….

 

Davacı Vekili

…….

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!