…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                        :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

DAVALI                        :…….

 

KONU                           : Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle ………. -TL tazminat talebimiz hk.

 

AÇIKLAMALAR :Davalı ../../…. tarihinde …… Asliye Hukuk Mahkemesinin ../…. E. Ve ../…. K. Sayılı ilamı ile müvekkilim aleyhine ../../…. vadeli ……….-TL meblağlı senet nedeniyle ihtiyati haciz kararı almıştır.

 

Davalı bu ihtiyati haciz kararı ile müvekkilimin …… firmasında çalışan .. .. … plaka sayılı otobüsü üzerine haciz koydurmuş ve muhafaza altına aldırmıştır.

 

Davalı bu ihtiyati haciz kararını ../../…. tarihinde …… İcra Müdürlüğünün ../….E. sayılı dosyası ile kesin hacze çevirmiştir. Bu dosyaya yapmış olduğumuz itiraz sonucu davalının haksız olduğu ortaya çıkmıştır.

 

Müvekkilim otobüsünün muhafaza altına alınması nedeniyle çalışamadığından ve otobüsün senetlerini zamanında ödeyememesinden dolayı ……….-TL zarara uğramıştır.

 

Bu nedenle müvekkilimin zararının tazmini için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

H.NEDENLER                : HUMK., İİK.

 

DELİLLER                     : İcra Dosyası ve İçeriği, Diğer Deliller

 

CEVAP SÜRESİ            : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU           : Arz edilen nedenlerle haksız ihtiyati haciz nedeniyle müvekkilimin uğradığı ………..-TL zararın muhafaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

                                                                  DAVACI VEKİLİ

                                                                                                             …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!