Hakimin Bozma Kararına Uyma Kararıyla Bağlı Olmasının İstisnaları

Hakimin Bozma Kararına Uyma Kararıyla Bağlı Olmasının İstisnaları

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                  : .…/… E.

DAVACI                      : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                    : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                       : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                    : Av. (Ad, Soyad)

KONU                          :Hakimin bozma kararına uyma kararıyla bağlı olması kuralının istisnaları ve … tarihli bilirkişi raporu hakkında açıklamalarımızdır.

AÇIKLAMALAR

1. Usuli kazanılmış hak kuralının istisnaları saptanırken genel ilke, kamu düzenidir. Bu nedenle kamu düzeninin gerektirdiği durumlarda, başkaca istisnalar da gündeme gelebilir.

2. İşte, tescil davaları da kamusal ağırlıklı, diğer bir deyişle, kamu düzenini ilgilendiren davalar olması nedeni ile usuli kazanılmış hakkın istisnaları arasında yer almaktadır.

3. Yargıtay … Hukuk Dairesi … sayılı bozma ilamının gerekçesi… tarih, .. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’na dayanmaktadır. 

4. Oysa ki; dava dilekçemiz ekinde ve yargılama sürecinde Almanca orjinalinin dosyaya sunulu olduğu ve son olarak da Sayın Mahkemece Uzman bilirkişi marifetiyle tercümelerinin yaptırılmış banka dekontlarında paranın kullanım amacının “gayrimenkul alımı” olduğu açıkça görülmektedir.

Bu durumda; yargıtay bozma ilamında belirtilen “gönderilen paraların evin alımına ilişkin olduğuna dair herhangi bir kayıdın bulunmadığı” yönündeki tespitin dosyadaki deliller karşısında gerçeğe uygun bir tespit olmadığı ve maddi bir yanılgıdan kaynak-landığı tartışmasızdır. Maddi yanılgı olgusu ise Yüksek Yargıtay’ın yukarıda değindiğimiz hukuk genel kurulu kararında sözü edildiği gibi kazanılmış usuli hak kuralının istisnalarından biridir. Hal böyle olunca Yerel Mahkeme kamu düzenine ilişkin bu istisnai durumu göz ardı etmemeli ve bozma ilama bağlı kalmadan kararını dosya kapsamına göre oluşturmalıdır.

5. …, … ve … tarihli bilirkişi raporlarında dosyada mübrez olan fakat ancak Sayın mahkemece bozmadan sonra tercümeleri bu konuda uzman bilirkişi tarafından yaptırılan Almanca orjinali banka dekontlarında gönderilen havalelerin gönderim amacı açıklamalarında “GAYRİMENKUL ALIMI” ibarelerinin varlığı tartışmasız sabit olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK/371 ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM       : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, maddi yanılgı sebebiyle hataya düşüldüğünden Sayın Mahkemenin önceki kararında direnmesine,sübuta eren davamızın kabulüne, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ediyoruz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat