70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Hacizli Malların Satılan Bedellerinin Paylaştarılması – Av. İlayda İrem POLAT

Hacizli Malların Satılan Bedellerinin Paylaştarılması

İlgili Yasa

Paranın paylaştarılması:

Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekâlet ücreti:

İCRA   VE   İFLÂS   YASASI   MADDE   138-   Mahcuz   mallar   tamamiyle satıldıkta bedelleri  alakadarlara hisselerine  göre paylaştırılır ve  bir  kısmı satıldıkta icabına göre bedeli hisseleri nisbetinde alakadarlara avans olarak dağıtılır.

Haciz, paraya çevirme ve paylaştırma gibi bütün alacaklıları alâkadar eden masraflarönce satış tutarından alınır ve artan para takip masrafları ve işlemiş faizler dahil olduğu halde alacakları nispetinde paylaştırılır.

(Değişik: 18.02.1965 – 538/64 md.) Vekil vasıtasiyle yapılan takiplerde vekâlet ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın, icra müdürü tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanır. Bu şekilde tâyin olunan vekâlet ücreti de takip masraflarına dahildir.

Muvakkat hacizler için ayrılmış hisseler vaziyet anlaşılıncaya kadar sağlam bir bankaya, banka bulunmayan yerlerde mahkeme veya icra sandıklarına yatırılır.

Hacizli Malların Satılan Bedellerinin Paylaştarılması Açıklama

Hacizli mallar tamamen satıldıktan sonra bedelleri ilgililerin paylarına göre paylaştırılacaktır. Ancak, bir kısmı satılmışsa, bu satılan kısmın bedeli payları oranında ilgililere avans olarak dağıtılacaktır.

Haciz, paraya çevirme, paylaştırma gibi tüm alacaklıları ilgilendiren masraflar önce satış tutarından alınacaktır. Para artarsa takip masrafları ve işlemiş faizler de olduğu halde alacakları oranında paylaştırılacaktır.

Vekil aracılığı ile yapılan takiplerde vekâlet ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın, icra müdürünce avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanacaktır. Bu ücret de takip masrafları kapsamındadır.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!