GÖREVSİZLİK KARARLARINDA YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ

GÖREVSİZLİK KARARLARINDA YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi
ESAS: 2015/1185
KARAR: 2015/2641

Davacı A.. Çadır Tekstil ve Orman Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Avukat … tarafından, davalılar U… ve diğeri aleyhine 28/12/2010 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 24/10/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraflar vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve bozmanın kapsamı dışında kalarak kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesi olanağı bulunmamasına göre davalı Ç… Hurda Nakliye Kuyumculuk Petrol Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının, aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

3-Davacının diğer temyiz itirazı ile davalı …Belediye Başkanlığı’nın temyiz itirazına gelince;

Dava, haksız fiil nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davalı …Belediye Başkanlığı yönünden davanın görev yönünden reddine, davalı Ç… Hurda Nakliye Kuyumculuk Petrol Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yönünden kabulüne karar verilmiş; hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

Mahkeme, Dairemizin 30/04/2014 gün 2013/11223 Esas, 2014/6974 Karar sayılı bozma ilamına uyarak, davalı …Belediye Başkanlığı yönünden mahkemenin görevsizliğine, 6100 sayılı HMK’nın 331/2. maddesi uyarınca davaya görevli ve yetkili mahkemede devam edilmesi halinde harç, yargılama gideri ve vekalet ücretinin o mahkemece hüküm altına alınmasına karar vermiştir.

01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 331/2 maddesinde; “Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder.” biçiminde düzenleme yapılmıştır.

Yukarıdaki yasal düzenleme 6100 sayılı HMK’da düzenlenmiş olup hiç kuşkusuz adli yargı yerinde görülecek davalarda ve adli mahkemeler arasındaki görevsizlik kararlarında uygulanmalıdır. Açıklanan maddede “davaya bir başka mahkemede devam edilmesi” hali düzenlenmiştir. Oysa yargı yolu bakımından görevsizlik kararlarında, davaya başka bir mahkemede devam edilmesi söz konusu olmayıp, kendine has usul kuralları bulunan farklı yargı yerinde yeniden açılan bir dava söz konusudur ve bu dava adli yargı yerindeki davanın devamı niteliğinde değildir.

Buna göre, davacı davasını, yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere göre görevsiz yargı yerinde açmış ise “yargı yolu bakımından görevsizliğe” dair verilecek kararla birlikte; harç, yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden de hüküm kurulması gerekir. Bu hususun gözetilmemiş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın, yukarıda (3) numaralı bentte gösterilen nedenlerle davacı ve davalı …Belediye Başkanlığı yararına BOZULMASINA, davalı Ç… Nakliye Kuyumculuk Petrol Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin temyiz itirazlarının (1) numaralı bentte, davacının diğer temyiz itirazlarının (2) numaralı bentte gösterilen nedenlerle reddine ve davacı ile davalı …Belediye Başkanlığı’ndan peşin alınan harçların istekleri halinde geri verilmesine 05/03/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat