Görevden Alma İdari İşlemin İptali Yürütmenin Durdurulması Talepli Dava Dilekçesi

Görevden Alma İdari İşlemin İptali Yürütmenin Durdurulması Talepli Dava Dilekçesi

 … İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                     : (Unvan, Adres)

KONU                          :B Belediye Başkanlığı … .. sayılı yazısı ile … kadrosunda görev yapmakta olan … kurum sicil numaralı müvekkil …’nın … görevinden alınmasına ilişkin haksız işlemin iptali talebimizidir.

TEBELLÜĞ TARİHİ           : …

AÇIKLAMALAR

1. Davacı müvekkil, amirinin kanuna aykırı olduğunu bildiği bazı emir ve isteklerine uymayışıyla kendisine karşı yöneltilen, haksız ve tahrif edilmiş sahte tutanaklarla başlayan, haksız disiplin cezalarına maruz kalmıştır.

2. Davalının cevap dilekçesinde söze konu sicil raporu tamamen taraflı, ve hukuki dayanaktan yoksun iddialardan ibarettir. Bu dayanaktan yoksun iddialara da yine herhangi bir dayanağı olmayan ve davacı müvekkilin beraati ile sonuçlanan soruşturma dosyaları gerekçe olarak gösterilmişlerdir.

3. Davacı müvekkil aleyhine …’nin … tarihinde vefatını takiben davacı tarafından düzenlenen .. tarihli ve … protokol numaralı reçete sebebiyle … Ağır Ceza Mahkemesinin … sayılı dosyasından resmi evrakta sahtecilik, dolandırıcılık suçlamasıyla kamu davası açılmıştır. Sayın Mahkemece sağlık karnesi incelendiğinde kendisine yazılan bu ilaçların hayati öneme haiz ve sürekli olarak kullanılması sağlık kurulunca belirlenen ilaçlar olduğu görülmüştür. olayın oluşumunda davacının herhangi bir kastı olmadığı anlaşıldığından, sanığın savunmasının aksini gösterir mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden müsnet suçtan beraatine karar verilmiştir.

4. Davacı müvekkil, B Belediye Başkanlığı … olarak görev yapmaktayken bu görevden alınarak kadrosu uhdesinde aynı müdürlüğe … olarak görevlendirilmiş ve buna ilişkin … sayılı işlemin iptali için müvekkil tarafından … İdare Mahkemesi’nin … sayılı dosyası ile dava açılmış ve davacı müvekkil lehine dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

5. Davacı müvekkilin hasta protokol defterine yönteme ve esasa aykırı olarak hasta kaydı yaptığı iddiasına ilişkin olarak davacı müvekkil aleyhine … Asliye Ceza Mahkemesinin … sayılı dosyasından görevi kötüye kullanmak suçuyla kamu davası açılmış ve sanığın üzerine yüklenen suçu işlemediği, suç kastının oluşmadığı kanaati hasıl olduğundan sanığın üzerine yüklenen suçtan beraatine karar verilmiştir.

6. Davalı idare, … yılı gizli sicil raporunun olumsuz olduğu hakkındaki belgeyi … tarihinde davacı müvekkile tebliğ etmiştir. Bunun üzerine davacı müvekkil … tarihlerinde davalı idareye başvuruda bulunduysa da yanıt alınamamıştı. Altmış gün süreyle yanıtlanmayan bu başvurunun ardından yasal süresi içinde huzurdaki dava açılmıştır.

7. 657 Sayılı Yasanın 33. maddesinde “Kadrosuz memur çalıştırılamaz”, 35. maddesinde “Her kurum için gerekli kadroların sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi gösterilir.”, ve 45. maddesinde “Hiçbir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.” hükümleri yer almaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER          : İYUK/7. 12; 657 s. K/33, 35, 45 ve ilgili tüm mevzuat

DELİLLER                            : … İdare Mahkemesi’nin … sayılı dosyası, her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarda açıkladığım ve Sayın heyetinizin re’sen göreceği nedenlerle öncelikle yürütmeyi durdurma talebimin kabulünü, idarenin haksız işleminin iptalini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasını vekaleten saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVACI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat