Fazla çalışma ücreti talepli davalarda uygulamada en sık karşılaşılan hatalar

Fazla çalışma ücreti talepli davalarda uygulamada en sık karşılaşılan hatalar

Mahkemeler tarafından yapılan hatalar:

Ara dinlenme sürelerinin yazılı belge yoksa Kanundaki süreler olacağının dikkate alınmaması
Bilirkişi raporu gibi hüküm kurulması kabule götüren sebeplerin hangi delile hangi sebeple üstünlük tanındığının açıklanmaması
Bilirkişinin yapacağı hesaplamaların her birine dikkat edilip denetlenmemesi
Çalışılmayan sürelerin raporda denetime elverişli gösterilip gösterilmediğine dikkat edilmemesi
Deliller tamamlanmadan rapora erken göndererek ek raporlar alınmasına sebebiyet vermek
Faiz talep ve tarihlerine dikkat edilmemesi
Hafta tatili, fazla çalışma çakışmasına dikkat edilmemesi
Hakkaniyet indirimi yapılmaması
Hakkaniyet indiriminin çalışma süresine göre az veya fazla yapılması
Hakkaniyet indiriminin düşük miktarların çıkması halinde hiç yapılmayabileceğinin gözetilmemesi
Hatalı hesaplama içeren raporla sonuca gidilmesi
İŞKUR kayıtları varsa evrakların tamamının istenilmemesi Dosyaya sunulan kayıt ve ödeme belgelerine karşı davacıdan diyeceklerinin sorulmaması
Menfaat birliği olan tanıklara gerekçelendirmeden itibar edilmesi
Net brüt taleplerine dikkat edilmeden hüküm kurulması Resmi işyerleri kayıtlarının amir onaylı ise imzasız olabileceğinin dikkate alınmaması
Resmi işyeri banka ödemeleri getirilmeden ödeme kaydı olmadığından hüküm altına alınması
Ödeme belgelerinin değerlendirilmemesi
Ödeme savunmasının tanıkla ispatlanamayacağına dikkat edilmemesi
Resmi işyeri çalışmalarının kayıtlara dayalı olması gerektiğine dikkat edilmemesi
Tahakkukların mahsup değil dışlanmış olup olmadığına dikkat edilmemesi
Talebin aşılması
Tanık beyanları yeterli olmadığı halde HMK 241. maddesin in uygulanması
Tanık sayısının sınırlanması
Tanıklardan açık çalışma gün ve saatlerinin sorulmaması Tanık beyanlarının davacı iddiası ile örtüşmemesinc rağmen bu beyanlara itibar edilmesi
Tanıkların farklı çalışma saatleri söylemelerine rağmen düşük olana veya gerekirse ortalamasını almak yerine en fazla çalışma saati ileri süren tanığa itibar edilmesi
Tanıklardan hangi yıllar arasında çalıştıkları ve görevlerinin ne olduğunun sorulmaması
Tanıklardan normal mesai saatlerinin üzerinde çalışılan günlerde bu ihtiyacın nereden kaynaklandığının sorulmaması
Tanıkların davası olduğu halde bu hususun sorulmaması Yazılı kayıtlara dayalı hesaplamanın zor olacağı şeklindeki raporla sonuca gidilmesi

İşçi / vekili tarafından yapılan hatalar:

Alacağın net veya brüt olarak talep edildiğinin yazılmaması Dava dilekçesinde yaptığı mesai ve fazla mesai gün ve saatlerinin yazılmaması
Dosyaya sunulan kayıt ve ödeme belgelerine karşı itiraz ve temyiz etmemek
Menfaat birliği olan tanıklar gösterilmesi
Husumeti bulunan tanıklar gösterilmesi
Tüm dönem değil kısa süre çalıştığı tanıkların gösterilmesi
İşkur şikayetinde ayrı çalışma saati, dava dilekçesi, noter ihtarnamelerinde farklı saat bildirilmesi
Rapora süresinde itiraz edilmemesi
Resmi işyerlerinde ispatta tanık beyanlarının yeterli olmayabileceğinin dikkate alınmaması
Tanıkların ifadesi alınırken çalışma saatleri konusundaki beyanlarına karşı usulü itiraz ve işlemlere dikkat edilmemesi
Yazılı belge sunulmaması

İşveren/ vekilleri tarafından yapılan hatalar:

270 saat ücrete dahil iken bunun uygulanmadığını gösterir şekilde fazla çalışma tahakkuk ettirilmesi
270 saatin çalışmaya dahil olduğunun savunulmaması
Banka ödeme bilgileri hesap numarası ve kayıtlarının sunulmaması
Ara dinlenme ve antre saatlerinin ileri sürülmemesi
Bordroların dosyaya sunulmaması
Bordronun imzalatılmaması
Çalışma saatleri konusunda tanık dinletilmemesi
Çay ara dinlenme saati varsa ileri sürülmemesi
Fazla çalışma için her yıl muvafakat alınmaması
Fazla çalışmaların bordroda gösterilmemesi
Fazla çalışmanın banka yerine elden ödenmesi
Fazla çalışmanın 1-2-3 saat gibi göstermelik düzenlenmesi
Fazla çalışmanın ödendiğinin yazılı belgeyle değil tanıkla ispatlanmaya çalışılması
İbraname varsa fazla çalışmayı ödediği yerine yapılmadığını savunarak ibraname ile çelişkiye düşülmesi
İş sözleşmelerinin sunulmaması
İsticvap ve yemin delillerine dayanılmaması
Kayıtların sunulmaması
Kayıtların gerçek çalışmayı göstermemesi
Kayıtların imzalatılmaması
Dış müdahaleye açık kayıt tutulması
Puantaj kaydı tutulmaması
Puantajla bordroların örtüşmemesi,
Çelişmesi Rapora süresinde itiraz edilmemesi
Resmi işyerleri de olsa tanık gösterilmemesi
Resmi işyerlerinde çalışma kayıtlarının tutulmaması
Alt işveren elindeki kayıtların dosyaya sunulmaması
Tanıkların ifadesi alınırken çalışma saatleri konusundaki beyanlarına karşı usulü itiraz ve işlemlere dikkat edilmemesi
Tanıkların işyerindeki çalışma saatleri konusunda beyanda bulunmamaları
Zamanaşımı itirazı ileri sürülmemesi

Bilirkişiler tarafından yapılan hatalar:

270 saatin ücrete dahil olduğuna dikkat edilmemesi
270 saat konusunda Daire uygulamalarına dikkat edilmemesi
Alternatif hesap içeren rapor sunulmaması
Ara dinlenme sürelerinin Kanundaki sürelere aykırı şekilde az alınması Bahşişle/primle çalışmada fazla çalışmanın çıplak kısmı alındığından sadece %50 lik kısmı verilirken bir saate düşen bahşiş/priın bulunmadan 45 saatlik mesaiye dahil olan kısmın da %50 si esas alınarak mükerrer ödemeye sebebiyet verilmesi,
Bilinmeyen dönem ücretlerinin asgari ücrete oranlanarak bulunmaması, katsayı oranının tabloda gösterilmemesi
Çalışmanın 7 gün olduğu işyerlerinde hafta tatili alacağı talebi de varsa 6 gün üzerinden hesaplayıp haftanın 7.günü çalışmasında 7,5 saati aşan kısmın fazla çalışma kabul edileceğine dikkat etmeden hem 7 gün hem de hafta tatili alacağı hesaplayarak mükerrer ödemeye sebebiyet vermek
Çalışılmayan sürelerin denetime elverişli gösterilmemesi
Çay saatlerinin ara dinlenmede dikkate alınmaması
Dinlenme olarak kullanılan sürelerin denetime elverişli gösterilmemesi
Fazla çalışma hesaplamalarının döküm halinde denetime elverişli ve tablo şeklinde gösterilmemesi
Fazla çalışma ücretinin çıplak ücret olacağının dikkate alınmaması
Fazla çalışma ücretinin ve haftalık hesaplamanın denetime elverişli gösterilmemesi,
Hesaplama öncesi hesap yöntemi açıklanmadan hesaplama yoluna gidilmesi
Fazla süreli çalışma, fazla çalışma ayrımı yapılmadan hesaplama yapılması
Fazla çalışmanın istisnalar hariç haftalık 45 saati aşan çalışma olacağı dikkate alınmadan haftalık değil günlük, aylık veya yıllık hesaplanması
Günlük hesaplanması gereken gece 7,5 saati aşan çalışmalarla günlük 11 saati aşan çalışmalara dikkat edilmemesi
Günlük hesaplanmaması haftalık hesaplanması gerekirken günde 7,5 saati aşan çalışmaların fazla çalışma kabul edilmesi
Haftalık 45 saat esasına ve hafta sayısına değil günlük sisteme tabi olmasa da günlük mesai şeklinde çalışılan toplam gün üzerinden hesaplama yapılması
Haftalık hesaplamanın denetime elverişli örneğin haftada 6 gün 08:00-18:00 saatleri arasında 10 saat çalışmıştır, 1 saat ara dinlenme yaptığı kabul edildiğinde günlük 9 saat 6 günde 54 saat çalışmıştır, haftalık 45 saat indirildiğinde 54- 45=9 saat haftalık fazla çalışma yapılmış olduğu anlaşılmakla hafta sayısı ile çarpılarak sonuca gidilecektir şeklinde bir açıklama gösterilmeden örneğin ara dinlenme sonrası haftada 12 saat çalışmıştır denilerek hesaplama yapılması
Haftalık çalışma saatleri değişmesine rağmen her hafta ayrı sitemle hesaplanmak yerine iki haftanın ortalamasının alınması
Haftalık hesaplama yerine aylık ya da yıllık ortalama ile hesaplanması Hakkaniyet oranının takdire bırakılmadan tek bir rakam olarak gösterilmesi(Genel kabul gören 30,35,40, 1/3 şeklinde birden fazla seçenekli döküm yapılabilir)
Hesaplama yaparken taraf iddiaları ve tanık beyanları yazılmadan ara dinlenme süreleri ve haftalık hesaplama gösterilmeden doğrudan hesaplama yapılması
İhtirazi kayıt koyulan belgelere dikkat edilmemesi
İş hukuku temel ilkelerine, bu bölümde yazılı açık ve yerleşik hesaplamalara aykırı rapor düzenleyerek sorgulanır hale gelme(fazla çalışma bu konuda en çok dikkat edilmesi gereken hesaplamalardandır)
Kayıtların incelenmemesi
Mesleklere özgü çalışma saatlerinin dikkate alınmaması Net ücret talep edilmesine rağmen kesintilerin alacak türlerine göre değiştiğine dikkat edilmeden hatalı hesaplanması Net-brüt talebi dikkate alınmadan rapor verilmesi
Primle çalışma fazla çalışma ile karşılaştırma yapılmaması Puantaj kayıtlarına göre hesaplama yapılmaması
Resmi dairelerde bilinmeyen dönem çalışması olamayacağına dikkat edilmemesi
Resmi işyeri çalışma ve ödemelerinin kayda dayalı olması zorunluluğuna dikkat edilmemesi
Tahakkuk bulunan ayların hiç hesaba dahil edilmemesi gerekirken yani dışlanması yerine mahsup yoluna gidilmesi
Tahakkuk bulunan ayların raporda denetime elverişli gösterilmemesi Tahakkuklar imzasız olsa da banka ile ödenmişse karşılaştırma yapılarak bu ayların hesaplama dışı bırakılacağının gözetilmemesi
Taraf iddia ve savunmalarına dikkat edilmeyerek talep aşımına yol açılması Ulusal bayram genel tatil günlerinin çakışması halinde hesaplamada dışlanmayarak hatalı hesaplama yapılması
Yazılı puantajlar varken bu kayıtlar yerine tanık beyanlarıyla sonuca gidilmesi
Yazılı, imzalı puantajların haftalık döküm halinde gösterilmemesi
Yazılı kayıtların haftalık dökümünün verilmesinin çok vakit alacağı gerekçesi ile ortalaması alınarak hatalı hesaplama yoluna gidilmesi
Yıllık izin süreleri, ücretsiz izinler, çalışılmayan raporlu günler, askerlik, aralıklı çalışma vs gibi çalışılmadığı belli dönemleri raporda dışlamak yerine çalışmış gibi hesaplamak
Yıllık izin vs gibi yukarıda çalışılmış sayılmayan günlerin dışlanması için ek rapor istendiğinde hakkaniyet indirimi yüksek tutularak dışlanabileceği gibi uygulaması olmayan bir rapor vermek
Yolda geçen sürelerin bazı çalışmalarda geçerli olacağı dikkate alınmadan hesaba dahil edilmesi

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat