…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

DAVACI                         :…….

 

VEKİLLERİ                     :…….

 

DAVALI                          :…….

 

KONU                            : ……. Faiz Alacağının Tahsili Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR              :Müvekkilimiz ….. ……..  ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. Mevkiinde, Pafta No:……., Ada No:……., Parsel No:……. de tapuya kayıtlı ……m2 lik taşınmazın malikidir.

 

Müvekkilimizin taşınmazının …. m2 lik kısmı üzerine davalı kurum tarafından irtifak hakkı tesis edilmiş olup ………-TL irtifak bedeli takdir edilmiştir.

 

Takdir edilen irtifak bedelinin arttırımı için tarafımızdan ../../…. tarihinde ……. Asliye Hukuk Mahkemesinde ../…. E. Sayı ile dava açılmış ve ../../…. tarihinde açılan davanın kısmen kabulüne, ………-TL ilave kamulaştırma bedelinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

 

Ancak ../../…. tarihli dava dilekçemizde sehven yapılan yanlışlık sonucu tarafımızdan faiz istenmediğinden Mahkeme faize hükmetmemiştir.

 

Yargıtay kararlarına göre bedel arttırımı davası sırasında faiz istenilmemiş olması sonradan faiz için dava açmaya engel olmadığından  dava tarihi ../../…. ile karar tarihi ../../…. arasındaki yasal faiz toplamı olan …………-TL nin tahsili için bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

 

  1. NEDENLER : Kamulaştırma Kanunu, Borçlar Kanunu, HUMK ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER                      :…….. Asliye Hukuk Mahkemesinin ../…. E. Sayılı Dosyası ve Dosya İçindeki Belgeler

 

İSTEM SONUCU             : Arz edilen nedenlerle dava tarihi olan ../../…. tarihi ile karar tarihi olan ../../…. tarihi arasındaki yasal faiz toplamı olan …………TL nin davalıdan tahsiline, …….

 

         

                                                                       DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                 …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!