ESASA İLİŞKİN SAVUNMA DİLEKÇESİ

ESASA İLİŞKİN SAVUNMA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
ESASA İLİŞKİN

SAVUNMASINI SUNAN

SANIK                                  :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

MÜŞTEKİ                             :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Esasa İlişkin Savunma Dilekçemizdir
SUÇ                                       :Sahte ilmühaber tanzim etmek
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil hakkında sahte ilmühaber tanzim etmek suçundan kamu davası açılmıştır. Ancak müvekkilin üzerine atılı suçu işlemediği kanaatindeyiz. Çünkü; müvekkilimin muhtarı bulunduğu ….. Beldesi ……. Mahallesi halk arasındaki tabir ile …. köyüdür. Bu yerleşim yerinin sakinleri yaylacılık ve hayvancılık nedeni ile sürekli olarak köye giriş çıkış yapmaktadırlar. Yani sürekli bir oturma söz konusu değildir. Ancak kendilerinden adresleri sorulduğunda baş pınar mahallesi demektedirler.
  2. Müvekkilimin müştekilerin beyanlarında belirtilen kimselere ikametgâh ilmühaberi vermesinin nedeni de bu kimselerin bu köyde sakin olmalarındandır. Ancak bazen aylarca sürecek şekilde merkez veya ilçe yaylalarına gidip gelmektedirler. Müvekkilim de bu nedenle ilgili kişilere ikametgâh vermiştir. Yoksa şikâyette belirtildiği gibi köyde hiç oturmamış kimselere ve asli yerleşim yeri …… olmayan kimselere ikametgâh vermemiştir.
  3. Müvekkilin üzerine atılı suçlamayla şikâyet edilmesinin nedeni şikâyetçi olanların muhtarlık seçiminde müvekkilin karşı tarafında yer almaları ve seçimleri kaybetmeleridir. Bu yenilginin intikamını almak için müvekkili şikâyet etmişlerdir.
  4. Kanaatimizce müvekkil üzerine atılı suçun maddi ve manevi unsurları gerçeklememiştir. En azından suçun manevi unsuru oluşmamıştır. Çünkü müvekkil yanılarak köyde sürekli oturmayan kimselere ikametgâh ilmühaberi vermiş olsa da bunun nedeni köydeki insanların sürekli bu yerde bulunmaması gelip gitmesidir. Dolayısıyla ortada bir kasıt yoktur.
  5. Tanık beyanları da incelendiğinde bir kısım tanıkların olaya ilişkin bilgileri olmadığını beyan ettikleri, bir kısım tanıkların ise daha önceden baş pınar da kayıtları olması nedeni ile ve seçimlere kısa bir süre kala bu yerden ayrıldıklarını nakillerini yapamadıklarını bu yüzden oy kullandıklarını beyan etmişlerdir. Ayrıca oy kullanan seçmenlerin büyük bir kısmını da seçmen nakil ilmühaberlerine binaen baş pınar seçmen kütüğüne yazılmış ve oy kullanmışlardır.

Görüleceği üzere müvekkil sırf seçim kazanmak için köye dışardan kişiler getirmemiştir. Aksine köye sürekli giriş çıkış yapan ve asli yerleşim yerleri ……..olan kişilere ikametgâh ve ilmühaber düzenlemiştir. Ayrıca bu  işlemleri bilinçli olarak ve kasten hukuka aykırı işlem tahsis etmek amacı gütmemiştir.

HUKUKİ SEBEPLERİ        :  CMK. md. 149 vd. ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz etmiş olduğumuz nedenlerle müvekkil sanığın üzerine atılı suçtan öncelikle beraatine, mahkeme aksi kanaatte olup müvekkil sanığın cezalandırılması yoluna gidilecek ise alt sınırdan ceza tayini ile hakkında 765 ve 5237 sayılı Ceza Yasalarının lehe hükümlerinin tatbikini ve verilecek cezanın para cezasına çevrilerek ertelenmesine karar verilmesini sanık vekili olarak arz ve talep ederim.

 

Sanık Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat