Elektrik Hırsızlığı Savunma Dilekçesi

Elektrik Hırsızlığı Savunma Dilekçesi

… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : …/… E., …/… K.

SANIK                         : (Ad, Soyad, TC, Adres)

MÜDAFİİ                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil No, Adres)

KONU                         :Savunmaya ilişkin beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1. .. tarihinde müvekkilimin ortağı ve yetkili müdürü olduğu M. … adresli iş yerine gelinerek … nolu Kaçak/ Usulsüz Elektrik Tespit Tutanağı tutulmuştur.

2. Müvekkil Sanık .. tarihinde no ile … Ticaret Odası’na kayıtlı …’nin ortağı ve yetkili müdürüdür. Aylık geliri elektrik hırsızlığına tenezzül etmeyecek kadar yüksektir. Bu olay öncesinde ya da sonrasında bu tür bir olaya adı karışmamıştır. Müvekkilimin vergi, SGK, herhangi bir fatura borcu bulunmamaktadır. Her türlü ödemesini vaktinde yapan son derece saygın bir işletmecidir.Müvekkilimin işletmesinde daha önce benzer bir olay yaşanmamıştır. Tüm faturalar zamanında ve düzenli olarak ödenmektedir.

3. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29.12.2005 tarihli toplantısında; 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından uygulanacak “Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanılması Durumunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında alınan karara göre, 1 Ocak 2006 tarihinden sonra düzenlenmiş olan ve altında “ TANIK ” imzası bulunmayan tüm tutanaklar sadece ilgili “Dağıtım Şirketi“nin iddialarını yansıtmaktadır. Bu nedenle bu tür tutanaklar şaibeli ve hukuki dayanaktan yoksun olmaları nedeniyle, savcılıklarca dava konusu bile yapılmamalıdır. Abone dosyasında enerji kesme tutanağı bulunmayan veya altında “ABONE” yada “TANIK” imzası olmayan tutanaklar şaibelidir.

4. Huzurdaki yargılamaya konu olan Kaçak/ Usulsüz Elektrik Tespit Tutanağı incelendiğinde sanık A’nın imzasının bulunmadığı ve EPDK tarafından aranan tanık imzasının da yer almadığı göz ardı edilen tutanakta sadece şikayetçi kurum görevlilerinin imzaları yer almaktadır. Yerleşik Yargıtay kararlarında da bu durum irdelenmiş ve şikayetçi kurum görevlileri tarafından tek yanlı tutulan tutanaklara itibar edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

5. Sadece şikayetçi kurum görevlileri tarafından tutulan tutanak müvekkil sanık için cezalandırma sebebi değildir. Sanığın cezalandırılabilmesi için her türlü şüpheden uzak ve kesin delillerle bunun ispatı gereklidir. Aksi halde şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği beraat kararı verilmelidir. Ayrıca şu hususlara özellikle dikkat edilmelidir:

Tutanak, altında tanık beyanı var mıdır?

Tutanak hangi tarihte tutulmuştur?

Tutanakta sayaç endeksi tespit edilmiş midir?

Tutanak düzenlenmesini takiben abone elektriği kesilerek sayaç ve ölçü devreleri mühürlenmiş midir?

Tutanak düzenleyen elemanlar yetkili midir?

Bu elemanlar şoför mü, sayaç okuma elemanı mı yoksa enerji kesme ve vermeye yetkili Sayaç Teknisyeni midir? Onaylı yetki belgeleri var mıdır?

6. … adına … nolu evrakla tahakkuk eden … TL tutarındaki kaçak elektrik faturası … tarihinde müvekkil sanık tarafından tamamen ödenmiştir.

Bu hususlara özellikle dikkat edilmeli ve müvekkil sanığın beraatine karar verilmelidir. Eğer Sayın Mahkeme aksi kanaatte olursa da cezanın tamamen ödenmiş olmasını göz ardı etmemeli ve bu durumda etkin pişmanlık hükümlerini uygulamalıdır.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarda açıklamaya çalıştığım ve Sayın Mahkemenin re’sen göreceği nedenlerle müvekkil sanık hakkında BERAAT kararı verilmesini, Sayın Mahkeme aksi kanaatte olursa sanık lehine kanun maddelerinin uygulanmasını, yargılama gideri ve vekalet ücretinin şikayetçi kurum üzerinde bırakılmasını arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

SANIK MÜDAFİİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat