ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DAVASI DİLEKÇESİ

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davacılar murisi olan … oğlu, … doğumlu, …’nun …/…/… tarihinde ölmesi ile ……….. ili,……….ilçesi, ……… Köyü,……… mevkiinde bulunan tapunun … ada, … pafta, … parsel’de bulunan taşınmaz elbirliği ortaklığı şeklinde davacı müvekkillerime intikal etmiştir.
  2. Söz konusu taşınmaz üzerindeki elbirliği halinde mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 644 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, ……… ili, ……..ilçesi, ……… Köyü, …….. mevkiinde bulunan tapunun … ada, … pafta, … parsel’de bulunan taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacılar Vekili

Av.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat