70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Ecrimisil İhbarnamesine Karşı Açılan Davalarda Dilekçe Örneği – Av. İlayda İrem POLAT

 

ÖRNEK 25

 

Ecrimisil İhbarnamesine Karşı Açılan Davalarda Dilekçe Örneği

 

                        NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

                                               YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

                                               KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İSTEMLİDİR

 

DAVACI                                :

 

VEKİLİ                                 : Av.

                                                                       Cad.No:               İşhanı

DAVALI                                :           Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı

                                                                      

DAVANIN KONUSU           : Müvekkilimden                      TL ecrimisil istenilmesine

                                               ilişkin                           Emlak Müdürlüğünce tanzim ve

tebliğ olunan                 gün ve              sıra no.lu ecrimisil

ihbarnamesinin keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmak

suretiyle iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ                 :

MADDİ OLAY                     :  Hazine adına mülkiyet kaydı bulunan ve                                                                                           Köyü               parsel sayılı yerde ahır ve bekçi

                                               Kulubesi olarak müvekkilim tarafından işgal edilen

Taşınmaz mahallinde yapılan                            günlü tesbitle

dönemi için                  TL ecrimisil

tahakkuku yapılmış ve dava konusu ihbarname ile tarafı-

mızdan istenilmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER          :  1-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “Sürelerin

                                               Hesabı” başlıklı 92. maddesinde bu Kanunda yazılı

sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde,

Borçlar Kanunun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Borçlar Yasasının “Borçların Sukutu” başlıklı üçüncü

bölümünde yer alan 125. maddesinde “Bu Kanunda başka

suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde her dava on

senelik mürura zamana tabidir” kuralıyla genel zaman-

aşımı süresi on yıl olarak belirlenmiştir. Bir malın saibinin

rızası dışında ve onun bu malı kullanmakla bir zarara

uğrayıp uğramayacağı sözkonusu edilmeksizin bu maldan

işgal tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanıl-

ması sebebiyle fuzuli şagil tarafından ödenen veya idarece

talep edilen tazminat olarak tanımlanan ecrimisil alacağı-

nın niteliği itibariyle işgalin tesbit  tarihinden itibaren

geriye doğru Borçlar Kanununun 125. maddesiyle belir-

lenen on yıllık zamanaşımı süresine tabi olacağı artık

tartışmasız bulunmaktadır.

O halde müvekkilimden                       dönemi için istenilen

Ecrimisilin                    dönemine ilişkin kısmı zamanaşı-

mına uğradığından bu döneme isabet eden ecrimisil

miktarının iptali gerektiğini iddia ediyoruz.

2- Kalan kısım olan                            dönemine ilişkin

                                               ecrimisil miktarı ise, taşınmazın konumu, emsal taşınmaz-

lar ve kullanım şekli dikkate alındığında oldukça fahiş

bir miktardır. Bu hususu ile ilgili olarak taşınmaz mahallin

de keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle fahiş

olan ercimisil miktarının sebep ve konu unsurları yönün-

den sakat olduğundan iptali gerektiğini iddia etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah etmeye çalıştığımız kusurlar dikkate alına-

                                               rak müvekkilim adına tesis olunan ecrimisil ihbarnamesi-

nin keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle iptali

ve yürütmenin durdurulması, yargılama giderleri ile

vekalet  ücretinin davalı idareye yükletilmesini arz ve

talep ederim.

SUBUT DELİLLER             : İşgal krokisi, tesbit tutanakları

HUKUKİ SEBEPLER          : 2886 sayılı Yasa, Borçlar Yasası Ecrimisil ve Tahliye

Yönetmeliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vekili

Av.                                                                                                                                                    (İMZA)

 

 

 

 

 

 

 

EKLER: 1- Vekaletname

2- İhbarname

3- Borçlar Yasasının ilgili sayfa fotokopileri

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!