Duruşma yapılmadan karar verilebilecek esasa ilişkin haller var mıdır?

Duruşma yapılmadan karar verilebilecek esasa ilişkin haller var mıdır?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353/1-b bendinde aynen

“b) Aşağıdaki durumlarda davanın esasıyla ilgi­li olarak;

  • incelenen mahkeme kararının usul veya esas yönünden hu­kuka uygun olduğu anlaşıldığı takdirde başvurunun esastan red­dine,
  • Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya kararın gerekçesinde hata edil­miş ise düzelterek yeniden esas hakkında,
  • Yargılamada bulunan eksiklikler duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte ise bunların tamamlanmasından sonra yeniden esas hakkında,

Duruşma yapılmadan karar verilir.” düzenlemesine yer ve­rilmiştir.

Bu halde, esasa ilişkin olarak istinaf başvurusu hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilebilmesi için ya yargıla­mada bir eksiklik bulunmaması ya da bulunan eksikliğin duruşma yapılmaksızın tamamlanmasının mümkün olması gerekir. Kanun, üç halde duruşma yapılmadan esas hakkın­da karar verilebilmesini mümkün kabul etmiştir. Bu haller­de, (a) bendinde gösterilen ve usule ilişkin bulunan kararlardan farklı olarak kararın doğrudan kesin olduğundan söz edilemez. Bu kararlara karşı temyiz kanun yoluna gidilip gidilemeyeceği 6100 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 361 ve 362. maddelerine göre değerlendirilecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat